Okresní soud v Šumperku

Prodej nepotřebného majetku státu

č. j. 27 Spr 1864/2024 prodej nepotřebného majetku státu 

- pokyny zájemcům
- zápis inventarizační komise o stanovení prodejních cen

Prohlídka majetku se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2024 s tím, že zájem o prohlídku, prosím, sdělte telefonicky na tel. 583 313 920, 601 327 429 či na emailovou adresu: rpracharova@osoud.sup.justice.cz.

Sraz zájemců o prohlídku je v 8:00 hodin před  hlavní budovou okresního soudu na adrese Šumperk, M. R. Štefánika 784/12.

Případné dotazy Vám zodpoví paní Prachařová na tel.: 601 327 429.

V případě zájmu o koupi nepotřebného majetku doručte nejpozdji do 5. června 2024 písemnou žádost s těmito náležitostmi:
- pořadové číslo majetku,
- název majetku,
- nabídková cena v Kč,
- jméno, příjmení, adresa zájemce
- telefon anebo e-mail zájemce

v zalepené obálce výrazně nadepsané textem NEOTEVÍRAT - PRODEJ MAJETKU na tuto adresu:

Okresní soud v Šumperku
Radka Prachařová
M. R. Štefánika 12
787 73  ŠUMPERK

Dne 6. června 2024 provede inventerizační komise otevírání obálek s nabídkami a stanoví jejich pořadí. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Zájemci, kteří nabídnou nejvyšší cenu, budou vyzváni k úhradě kupní ceny a odběru vybraných položek v termínu od 7. června 2024 do 12. června 2024. Po této lhůtě bude neodebraný majetek fyzicky zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.