Okresní soud v Rokycanech

Účast veřejnosti při jednání soudu

Vnitřní předpis k ukládání střelných zbraní osob příchozích do budovy Okresního soudu v Rokycanech

 

 

Účast veřejnosti při jednání

 

 

Veřejnost

 

účast veřejnosti při jednání u soudu je řešena v občanském soudním řádu, část třetí, řízení v prvním stupni, § 116.

V trestním řízení je účast veřejnosti řešena v trestním řádu, hlava třináctá, oddíl druhý, § 199 až 201.

 

Občanský soudní řád

 

§ 116 (veřejnost jednání)

1) Jednání je veřejné s vyjímkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři.

2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo po jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností, chráněných zvláštním zákonem,* obchodního tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.

3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání nebo jeho části přítomny, současně je poučí, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných skutečnostech, obchodním tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly.

4) I když veřejnost nebyla vyloučena, může soud odepřít přístup k jednání nezletilým a fyzickým osobám, u nichž je obava, že by mohly rušit důstojný průběh jednání.

* Zákon č. 148/1998 sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Trestní řád

 

§ 199 Veřejnost hlavního líčení

1) Hlavní líčení koná soud zásadně v e ř e j n ě

2) Má přitom na zřeteli, aby občanům byla poskytnuta v nejširší míře příležitost sledovat projednávání věci soudem a aby se co nejúčinněji projevilo výchovné působení trestního řízení na širokou veřejnost ve smyslu jejího aktivního zapojení do úsilí trestnou činnost zamezovat a jí předcházet.

Ve vhodných případech provádí proto hlavní líčení přímo v místě, kde byl trestný čin spáchán, anebo na pracovišti, popřípadě v bydlišti obžalovaného. V tom případe o konání hlavního líčení vyrozumí zájmové sdružení občanů, jež může účast občanů zajistit a účinně příspět ke splnění účelu sledovaného veřejným konáním hlavního líčení.

§ 200

1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků, k témuž účelu může předseda senátu činit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část hlavního líčení.

2) Rozsudek musí být vyhlášen vždy  v e ř e j n ě .

3) O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, které veřejně vyhlásí.

§ 201

1) I když veřejnost nebyla vyloučena podle § 200, může soud odepřít přístup k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh hlavního líčení. Může také učinit nezbytná opatření proti přeplňování jednací síně.

2) I když veřejnost byla vyloučena podle § 200, může soud z důležitých důvodů povolit jednotlivým osobám k hlavnímu líčení přístup. Na žádost obžalovaného musí být povolen přístup jeho dvěma důvěrníkům. je-li obžalovaných více, má právo na volbu důvěrníků každý z nich. Jestliže by tak celkový počet důvěrníků vzrostl na více než šest a obžalovaní se mezi sebou o výběru důvěrníků nedohodnou, provede výběr soud. Byla-li veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem, případně bezpečnosti nebo jiného důležitého zájmu svědků, mohou být za důvěrníky zvoleny takové osoby, proti nimž nemá soud námitek.

3) Byla-li veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem, upozorní předseda senátu přítomné na trestní následky toho, kdyby nepovolaným osobám vyjevili skutečnosti, o nichž se při jednání dovědí, může též zakázat, aby si přítomní činili písemné poznámky.