Okresní soud v Liberci

Řízení ve věcech péče o dítě

Vážení rodiče,
s účinností od 1. 4. 2023 jsou řízení ve věcech péče o nezletilé děti Okresního soudu v Liberci vedena na principech interdisciplinární (mezioborové) spolupráce inspirovaných cochemskou praxí Jürgena Rudolpha, německého opatrovnického soudce. Princip je založen na mezioborové spolupráci různých profesí - soudců, sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí,pracovníků neziskových organizací a poraden, advokátů, mediátorů, znalců atd. Touto cestou se vydalo již mnoho soudů po celé České republice. Průběh opatrovnického řízení by měl být nastaven tak, aby účinně chránil a hájil zájem dítěte a pomohl rodičům toto nelehké obdobízvládnout a dospět k dohodě. 
Pro každé dítě je rozpad vztahu rodičů nebo jejich následný konflikt velkou zátěží a ohrožením jeho existence, jak v materiální, tak především v psychosociální rovině. Míra dopadu této zátěže závisí na průběhu a délce opatrovnického řízení, respektive na kompetencích jeho rodičů a jejich schopnosti domluvit se na fungování rozpadlé rodiny v budoucnu. 

Cílem zahájené mezioborové spolupráce u Okresního soud v Liberci je:
•    vést rodiče ke společné rodičovské odpovědnosti s důrazem na potřeby a zájmy dětí, 
•    snižovat napětí mezi rodiči a přimět je ke vzájemnému respektu, 
•    vést rodiče ke spolupráci, komunikaci, podpořit rodiče při uzavření dohody, která odpovídá nejlepším zájmům dítěte a je pro oba rodiče akceptovatelná a dodržovatelná.

Mezioborová spolupráce vychází z principu, že:
•    rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, kteří ji vykonávají ve vzájemné shodě a v souladu se zájmem dítěte,
•    dítě potřebuje oba rodiče a bezpečné prostředí,
•    oba rodiče jsou schopni pečovat o dítě stejnou měrou a podílet se na jeho výchově,
•    rodiče respektují kompetence druhého rodiče v rámci jeho výkonu rodičovské odpovědnosti,
•    oba rodiče jsou odpovědni za budoucí šťastný život svého dítěte, 
•    uzavření dohody rodičů je pro dítě přínosnější než rozhodnutí soudu.

Obvyklé podklady pro řízení: 
•    příjmy ze zaměstnání 
•    daňová přiznání u podnikajících osob 
•    rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o invalidním důchodu a jeho výši 
•    rozhodnutí o evidenci na Úřadu práce a výši hmotného zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti 
•    příjmy z nájmu nemovitostí, popř. výše závazků 
•    rozhodnutí Úřadu práce o přiznání dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze 
•    výpis z Katastru nemovitostí 
•    k prokázání dalších vyživovacích povinností rodný list dítěte či rozhodnutí soudu 
•    návrh na rozvod manželství

Základní informace pro rodiče
Kolizní opatrovník dítěte v soudním řízení
Informace pro děti
Rodičovský plán
Vzory návrhů ve věci péče o nezletilé děti:
Návrh na úpravu péče a výživy
Návrh na změnu péče
Návrh na zvýšení/snížení výživného
Návrh na úpravu styku

Informační materiály
Sdílené rodičovství – příručka pro rodiče
(Sdílené rodičovství, tedy jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany obou rodičů po jejich rozchodu) převzato z: www.sdilenerodicovstvi.cz

Informativní video

Prosby dítěte k vám, mamince a tatínkovi, kteří se rozcházejí
volně převzato z: www.cochem.pro

Odkazy
Skupinová edukace rodičů v Centru Protěž Edukace rodičů - CENTRUM PROTĚŽ (centrumprotez.cz)
www.sdilenerodicovstvi.cz
www.cochem.cz

Spolupracující organizace