Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou je podle § 8 odst. 1 zák. č. 436/1991 Sb. určen pro území okresu Jablonec nad Nisou jako prvostupňový soud pro agendy určené trestním řádem a občanským soudním řádem.

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (nejedná se o informace na základě občanského soudního řádu a trestního řádu), včetně stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání podle zákona č. 106/1999 Sb., jakož  i odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti, anebo proti odepření informace, přijímá ředitelka správy soudu na č. dv. 18 / I. patro v hlavní budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adrese Mírové náměstí 5.

 

Ústně, tj. telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se. 

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterou žadatel neupřesnil nebo o tom, že se žádosti nevyhovuje (§ 14 odst. 3, písm. a) a §15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb.), vydává předseda  okresního soudu ve správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb., správní řád). O odvolání proti  tomuto rozhodnutí, pokud o něm není rozhodnuto autoremedurou, rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor sekretariátu ministra, oddělení tiskové a styku s veřejností. Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem spatřuje odvolatel nesprávnost napadaného rozhodnutí a čeho se domáhá. Pro podání odvolání nejsou vydány formuláře.

 

Za poskytování informací se nepožaduje úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadatel, avšak povinný subjekt může vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

 

Organizační struktura Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vychází z rozvrhu práce, který se nachází  na webových stránkách soudu www.justice.cz případně ve správě soudu na č. dv. 18 / I. patro, kde je možné do něho nahlédnout.

 

Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb

 

Zákon č. 106/1999 Sb.

 

Přijímání žádostí o informace

 

Sazebník úhrad  

(viz Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím)

 

Otázky a odpovědi k podávání informací

 

SOUHRNNÉ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVY