Okresní soud v České Lípě

Úřední deska

Úřední deska je umístěna v  přízemí na chodbě budovy Okresního soudu v České Lípě. Na desce se umisťují určená rozhodnutí soudu a úřední sdělení soudu.

  • Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele.Odesilatel je povinen uvést místo,kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů,vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.O neúspěšném ověření elektronického podpisu soud odesilatele informuje.
  • Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti,musí být z podání patrno,kterému soudu je určeno,kdo jej činí,které věci se týká,co sleduje,musí být podepsáno a datováno - § 42 odst.4 věta prvá o.s.ř. 
  • Je-li třeba podání vyhotovit ve více stejnopisech (§ 42 odst. 4. věta třetí o.s.ř.), zhotoví stejnopisy a zajistí jejich rozeslání ostatním účastníkům příslušný soud, jemuž je podání adresováno. Za vyhotovení stejnopisu lze účastníku vyměřit soudní poplatek.
  • Hotovosti včetně plateb za pohledávky soudu lze skládat v pokladně soudu na č. dv. 64/II. Zde je také možno zakoupit kolkové známky.
  • Ve správě soudu na č.dv. 59/II se přijímají stížnosti (zák. č. 436/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zde se zároveň přijímají žádosti o informace (zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • V místnosti č. 6 v přízemí je možno nahlédnout do obchodního rejstříku. Na tento a na další seznamy (seznam správců, seznam soudních exekutorů, obchodní rejstřík, atd...) je odkaz v rubrice Seznam správců atd... Veškeré tyto seznamy jsou také přímo k dispozici na webových stránkách: www.justice.cz


Infodeska

 

 

V souladu se zák. č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jsou spisy  předány soudním exekutorům.

 

Protokoly o předání spisů soudním exekutorům jsou k dispozici u ředitelky správy soudu, II. patro, č. dv. 59.