Projekty

Ministerstvo spravedlnosti se zapojuje do vědecko-výzkumných projektů zaměřených na aplikovaný výzkum převážně v roli aplikačního garanta. Při realizaci projektů byla poskytnuta součinnost v projektech financovaných z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR a naplnění výzkumných potřeb resortu bylo uskutečněno prostřednictvím Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 Technologické agentury ČR.

Projekty, na kterých Ministerstvo spravedlnosti participovalo, jsou v následujícím textu rozděleny dle příslušného programu Technologické agentury ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „ÉTA")

Program podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

V rámci programu ÉTA bylo realizováno pět následujících projektů.

Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace

Kód projektu: TL02000467

Projekt se zaměřil na analýzu ekonomicko-právních důvodů vysvětlující proč sanační způsoby řešení firem ve finančních obtíží netvoří ani 1 % firem v platební neschopnosti, které skončí v úpadku. Součástí projektu je vytvoření mechanismu nástrojů včasného varování (EWS), který by měl přispět jako základní předpoklad pro zahájení preventivní restrukturalizace včetně zapojení relevantních třetích stran, komparace EWS ve vybraných státech EU a stanovení postupů preventivní restrukturalizace, které dlužníkům ve finančních obtížích umožní restrukturalizaci v předstihu takovým způsobem, aby se eliminoval jejich úpadek a zánik.

Bližší informace dostupné z:

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000467

https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TL02000467

 

Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod

Kód projektu: TL05000028

Cílem projektu je harmonizace a inovace postupů při analýze dopravních nehod tak, aby znalci měli k dispozici jednotně aplikovaná kritéria pro interpretaci příčin a průběhu dopravní nehody ve formě standardů zakládajících metodický postup sloužící jako jednotně aplikovaný postup využitelný při výkonu znalecké činnosti v této oblasti.

Bližší informace dostupné z:

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL05000028

https://starfos.tacr.cz/projekty/TL05000028?query=5q5yaac6ygrq

 

Online dispute resolution (ODR) - konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu/online soudnictví

Kód projektu: TL03000403

Projekt měl za cíl vytvoření výzkumných podkladů pro zavádění online soudnictví v České republice. Výsledky výzkumu jsou projektová studie o zavádění online soudů v České republice, digitální klikací model – prototyp základních online procesů, materiály pro online školení, průzkumy očekávání a postojů tuzemské veřejnosti ve vztahu k online soudnictví, právní monografie, osm diskusních kulatých stolů, dvě mezinárodní konference na dané téma a několik odborných workshopů. Výstupy projektu bude možné využít v rámci celého sektoru justice, a to nejen pro další práci Ministerstva spravedlnosti, ale také pro informovanost soudců, pracovníků soudů, advokátů a právnické veřejnosti o online soudnictví.

Bližší informace dostupné z:

https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000403

https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TL02000403

https://onlinesoud.cz 

 

Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Kód projektu: TL03000019

Projekt se zaměřil na život osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s cílem lépe pochopit jejich potřeby a usnadnit jim cestu zpátky na svobodu. Cílem projektu bylo snížení recidivy trestných činů prostřednictvím zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky.
Na základě výsledků projektu byla doporučena konkrétní opatření aplikovatelná v praxi institucí v resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky – Probační a mediační služby a Vězeňské služby České republiky.

Více o projektu:

https://recidiva.soc.cas.cz/

https://www.soc.cas.cz/projekt/faktory-recidivy-proces-ukoncovani-kriminalni-kariery-v-kontextu-podmineneho-propusteni-z

 

Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení

Kód projektu: TL05000011

Hlavním cílem projektu bylo pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v ČR a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v jednotlivých sektorech snížit. Poznatky z tohoto projektu byly využity ke zpracování Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 a Akčního plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024 (oba dokumenty zde: https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2023-az-2026/) dále budou využity při zpracování budoucích strategických protikorupčních dokumentů vlády včetně stanovení konkrétních protikorupčních opatření. Druhým cílem projektu je předložit sadu doporučených nástrojů pro replikovatelné efektivní a validní měření přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí ve společenských sektorech.

Termín realizace projektu: 2021-2023

Závěrečná zpráva a podrobnější informace o projektu zde: https://korupce.cz/projekt-korupce-ve-vybranych-sektorech-v-ceske-republice-a-moznosti-jejiho-snizeni-byl-uspesne-dokoncen/

Bližší informace dostupné z:

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL05000011

https://starfos.tacr.cz/projekty/TL05000011?query=tkqiaac7ngzq

 

Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen „BETA2")

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Díky programu BETA 2 byl realizován jeden projekt.

Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací

Kód projektu: TITBMSP904

Cílem projektu je optimalizace výkonu trestu obecně prospěšných prací prostřednictvím návrhů změn legislativní či nelegislativní povahy, a to zejména v otázce řešení mimořádných událostí vzniklých v průběhu výkonu tohoto trestu a postavení subjektů participujících při jeho výkonu.

Bližší informace dostupné z:

https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TITBMSP904

https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TITBMSP904