Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Opatrovnická agenda

Analýza využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného a obsahuje návrhy na její možnou aktualizaci. Tento dokument předkládá k veřejné konzultaci.

Analýza se podrobně zabývá využíváním doporučených výchozích rozmezí pro stanovení výše výživného v otázkách výživného na nezaopatřené děti, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v roce 2010 za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů. Analytický materiál zpracovává množství statistických dat z rozhodovací činnosti soudů, ale i další informace. Neopomíjí ani aktuální sociologické výzkumy, které se věnují tématu rodiny. Na základě poznatků z provedené analýzy jsou v dokumentu navrženy možné změny doporučující tabulky směřující ke zvýšení její přesnosti a efektivity.

Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu od odborné i jinak zainteresované veřejnosti ke zvažovaným úpravám doporučující tabulky. Aktualizovaná verze tabulky by měla sloužit primárně veřejnosti, jež by si s její pomocí mohla sama určit orientační výši výživného. Nadále se předpokládá, že tabulka zůstane doporučenou pomůckou, která z povahy věci není schopna nahradit potřebu zohledňovat individuální zvláštnosti každého případu.

Veškeré připomínky a náměty uvítá Ministerstvo spravedlnosti do 31. srpna 2021 na e-mailové adrese ol@msp.justice.cz. U připomínek prosím uveďte, k jaké konkrétní záležitosti se připomínka vztahuje, jakou změnu navrhujete a odůvodnění této změny. Z organizačních důvodů prosíme o sdělení jména a příjmení, e-mailové adresy a případně i telefonního kontaktu na osobu, s níž bude možné připomínky projednat.

Analýza + balíček příloh (excely se stat. daty)

Rozhodování o svéprávnosti

Ministerstvo spravedlnosti evaluovalo tří leté období po nabytí účinnosti nového civilního kodexu v oblasti reformy rozhodování o svéprávnosti u osob se zdravotním postižením.  Za tímto účelem zpracovalo statistická data vyplývající z rozhodovací činnosti soudů a vytvořilo přehledy o využívání jednotlivých právních nástrojů, jenž slouží k podpoře osob. Součástí materiálu jsou však i zachycené poznatky z evaluace fungování nového systému z kvalitativních průzkumů.

Materiál ke stažení zde:  

Příloha č. 3 – Přehledový list

Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o tematice svéprávnosti pohledem mezinárodního práva provedl úřad také předklad komentáře Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením č. 1, věnující se čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, tedy tématu Rovnosti před zákonem. Komentář je v původním anglickém znění a v českém překladu dostupný zde:

Komentář v aglickém jazyku

Český překlad

Instrukce o výkonu soudních rozhodnutí u dětí

Ministerstvo spravedlnosti vydalo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví instrukci č. 142/2007-ODS-Org. Tato byla vydána již dne 5. 4. 2007. V reakci na požadavky praxe pak došlo k novelizaci tohoto předpisu dne 22. 12. 2015, vydané s č.j. 33/2013-OD-Org. Instrukce upravuje náročnou situaci výkonu soudních rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé a snaží se zavádět takové postupy, aby tato mimořádná situace byla řešena s maximálním šetřením práv zúčastněných osob, zejména nezletilého dítěte.

Instrukce

Analýza aktuálních otázek výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo analýzu aktuálních otázek výživného, kterou vláda dne 3. května 2017 svým usnesením č. 343 schválila. Dokument komplexně představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Zabývá se aktuální právní úpravou určování výživného, popisem různých aspektů soudního řízení, interdisciplinárním vzděláváním pracovníků justice nebo možným zaváděním některých smírčích způsobů rozhodování o výživném do české praxe apod. Analýza neopomíjí ani oblast nedobrovolného plnění výživného a s tím související otázky úroků z prodlení, postoupení pohledávky, exekuce nebo výkonu rozhodnutí přiznávajícího dlužné výživné nebo otázku trestněprávního postihu. Mnohé ze změn, které analýza navrhuje, začaly být realizovány nebo jsou již řešeny v legislativním procesu.

Ke stažení:

Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Od května 2010 mají soudy v ČR k dispozici tabulku pro stanovení výše výživného. Doporučující tabulka vypracovaná expertní skupinou Ministerstva spravedlnosti ČR má orientační charakter, konečné rozhodnutí o výši výživného je vždy v pravomoci příslušného soudu.

Tabulka: Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti.

Kategorie Věk dítěte[1] Procentuální rozmezí[2]

1.

0 – 5 let

11 – 15 %

2.

6 – 9 let

13 – 17 %

3.

10 – 14 let

15 – 19 %

4.

15 – 17 let

16 – 22 %

5.

18 a více let

19 – 25 %

Materiál s tabulkou rozeslaný soudům lze stáhnout zde.