Opatrovnická agenda

Leták o řízení svéprávnosti

Odborná skupina pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat, jež byla zřízena vládním Výborem pro osoby se zdravotním postižením v roce 2020 a v níž má Ministerstvo spravedlnosti svého zástupce, zpracovala leták o řízení o svéprávnosti, který je určen pro účastníky řízení o omezení svéprávnosti, a to zejména pro posuzovanou osobu, tedy člověka, jehož svéprávnost může být v daném řízení omezena. Leták jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětluje, co je předmětem řízení o omezení svéprávnosti, co se bude v řízení dít, jakou pomoc posuzovaný člověk v řízení má, jak vypadá jednání u soudu, informace o povaze soudního rozhodnutí a jeho důsledcích a o možnosti obrany proti rozhodnutí soudu.

Leták o řízení svéprávnosti

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje novou doporučující tabulku výživného pro veřejnost

V roce 2010 vydalo Ministerstvo spravedlnosti materiál Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti (materiál je dostupný zde).

Užívání doporučených rozmezí ministerstvo po uplynutí 10 let jejich aplikace vyhodnotilo a v roce 2021 zpracovalo Analýzu využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného (původní verze materiálu je dostupná zde). Dosavadní doporučující tabulka byla Analýzou shledána jako neodpovídající aktuální soudní praxi. Proto byl součástí Analýzy i návrh úprav doporučující tabulky. Zohledněna byla v praxi dosahovaná výše výživného a přihlíženo bylo i k obdobným zahraničním pomůckám. Analýza včetně návrhů na úpravy dosavadní tabulky byla v průběhu tvorby konzultována s odborníky, kteří se dlouhodobě věnují tématu výživného. Analýza byla dále předložena k připomínkám nejen odborné veřejnosti, ale také dalším zájemcům.

V září 2022 ministerstvo na základě všech dosavadních výstupů zveřejnilo novou verzi doporučující tabulky pro určování výživného spolu s manuálem, jak s novou tabulkou pracovat. Nová tabulka oproti její dosavadní verzi přináší zejména následující úpravy:

1. Zúžení základního rozpětí podílu výživného na příjmu povinného mezi jednotlivými věkovými kategoriemi.

2. Snížení počtu věkových kategorií z 5 na 4, přičemž jednotlivé kategorie by již neměly být ohraničeny pevnou věkovou hranicí (ta by již měla být jen orientační), ale měly by vyjadřovat jednotlivé životní etapy.

3. Procentuální vyjádření vlivu vyššího počtu vyživovacích povinností na snížení podílu výživného na příjmu povinného.

4. Zohlednění míry zapojení povinného rodiče do péče a styku s dítětem do konečné výše výživného.

5. Zavedení kontrolní částky, která by měla vyjadřovat orientační částku, která by měla povinnému po odečtení výživného zpravidla zůstat.

Materiál je určen široké veřejnosti. Tabulka umožňuje učinit si rámcovou představu o odpovídající výši výživného. Tabulka slouží jen jako vodítko a neumožňuje zohledňovat všechny zvláštnosti jednotlivého případu. Tabulka však může nepřímo napomoci konsensuálnímu a pokud možno mimosoudnímu řešení záležitosti dítěte. Jsou to především rodiče, za účasti svého dítěte s přihlédnutím k jeho věku a rozumové a volní vyspělosti, kteří by se měli o výši výživného dohodnout. Rozhodování soudu o výživném by mělo přistupovat ke slovu až v krajním případě, pokud se rodiče nejsou schopni dohodnout.

Nová tabulka výživného spolu s manuálem k jejímu využívání a orientační kalkulačkou je dostupná na stránkách vyzivne.justice.cz.

Rozhodování o svéprávnosti

Ministerstvo spravedlnosti evaluovalo tří leté období po nabytí účinnosti nového civilního kodexu v oblasti reformy rozhodování o svéprávnosti u osob se zdravotním postižením.  Za tímto účelem zpracovalo statistická data vyplývající z rozhodovací činnosti soudů a vytvořilo přehledy o využívání jednotlivých právních nástrojů, jenž slouží k podpoře osob. Součástí materiálu jsou však i zachycené poznatky z evaluace fungování nového systému z kvalitativních průzkumů.

Materiál ke stažení zde:  

Příloha č. 3 – Přehledový list

Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o tematice svéprávnosti pohledem mezinárodního práva provedl úřad také předklad komentáře Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením č. 1, věnující se čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, tedy tématu Rovnosti před zákonem. Komentář je v původním anglickém znění a v českém překladu dostupný zde:

Komentář v aglickém jazyku

Český překlad

Instrukce o výkonu soudních rozhodnutí u dětí

Ministerstvo spravedlnosti vydalo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví instrukci č. 142/2007-ODS-Org. Tato byla vydána již dne 5. 4. 2007. V reakci na požadavky praxe pak došlo k novelizaci tohoto předpisu dne 22. 12. 2015, vydané s č.j. 33/2013-OD-Org. Instrukce upravuje náročnou situaci výkonu soudních rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé a snaží se zavádět takové postupy, aby tato mimořádná situace byla řešena s maximálním šetřením práv zúčastněných osob, zejména nezletilého dítěte.

Instrukce

Analýza aktuálních otázek výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo analýzu aktuálních otázek výživného, kterou vláda dne 3. května 2017 svým usnesením č. 343 schválila. Dokument komplexně představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Zabývá se aktuální právní úpravou určování výživného, popisem různých aspektů soudního řízení, interdisciplinárním vzděláváním pracovníků justice nebo možným zaváděním některých smírčích způsobů rozhodování o výživném do české praxe apod. Analýza neopomíjí ani oblast nedobrovolného plnění výživného a s tím související otázky úroků z prodlení, postoupení pohledávky, exekuce nebo výkonu rozhodnutí přiznávajícího dlužné výživné nebo otázku trestněprávního postihu. Mnohé ze změn, které analýza navrhuje, začaly být realizovány nebo jsou již řešeny v legislativním procesu.

Ke stažení: