Rok 2022

14. 10. 2022 - Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 – průběžné výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 vyplývající z § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce za kalendářní rok 2021.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

KRAJ

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Hl. m. Praha

174

Středočeský kraj

282

Jihočeský kraj

100

Plzeňský kraj

102

Karlovarský kraj

30

Ústecký kraj

86

Liberecký kraj

52

Královéhradecký kraj

70

Pardubický kraj

89

Kraj Vysočina

112

Jihomoravský kraj

184

Olomoucký kraj

70

Zlínský kraj

71

Moravskoslezský kraj

116

Celkem

1538

FUNKCE

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

poslanec

6

senátor

2

člen vlády

0

zastupitel kraje

6

zastupitel obce

777

ostatní veřejní funkcionáři dle
§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
1)

 

2

veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2
zákona o střetu zájmů 
2)

 

745

Celkem

1538 3)

Ministerstvo spravedlnosti prozatím neoznámilo dalších 216 možných případů nesplnění oznamovací povinnosti.

 • Ve 45 případech se jedná o osoby, které jsou členy rady obce s rozšířenou působností, v komunálních volbách konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022 však již do zastupitelstva zvoleny nebyly. Po uplynutí zákonné lhůty pro jmenování rady obce Ministerstvo spravedlnosti tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu.
 • Ve 157 případech není z údajů zapsaných v Centrálním registru oznámení zřejmé, zda osoba naplňuje definici veřejného funkcionáře, či nikoli. Jakmile budou potřebné údaje ze strany podpůrných orgánů doplněny, Ministerstvo spravedlnosti buď tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu nebo osoby z Centrálního registru oznámení vymaže.
 • Ve 14 případech se jedná o v Centrálním registru oznámení zapsané osoby, u kterých neproběhlo ztotožnění vůči základním registrům. Po ověření adresy trvalého pobytu Ministerstvo spravedlnosti tyto případy oznámí příslušnému správnímu orgánu.

1) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří další představitelé ústředních orgánů státní správy, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či nezávislých orgánů, jako např. Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.

2) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří např. ředitelé a vedoucí příslušníci bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu, členové statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem nebo příspěvkové organizace státu či územního samosprávného celku a dále pak vedoucí úředníci územních samosprávných celků, státní zástupci a vojáci z povolání.

3) Z celkového počtu oznámených přestupků se v 11 případech jednalo o veřejné funkcionáře, kteří v kontrolovaném období zastávali funkci jak podle § 2 odst. 1 tak i odst. 2 zákona o střetu zájmů. V uvedeném přehledu byly takové případy promítnuty pouze do funkcí zastávaných podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů.

 

4. 10. 2022 – V Sekci „Často kladené dotazy" - „FAQ – Veřejný funkcionář" byla rozšířena odpověď na otázku č. 29 „Jak zjistím, kdo nahlížel na mé oznámení?". Aktuální znění odpovědi je dostupné ZDE.

Dne 16. 9. 2022 byl všem obecním úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy rozeslán prostřednictvím datové schránky dopis s informacemi o jejich povinnostech dle zákona o střetu zájmů souvisejících s komunálními volbami. Obsah sdělení je dostupný ZDE."

1. 9. 2022 – Výmaz oznámení a osob z CRO v důsledku novely zákona o střetu zájmů

Ve dnech 23. 8. – 30. 8. 2022 Ministerstvo spravedlnosti v souladu s novelou zákona o střetu zájmů (čl. II přechodných ustanovení zákona č. 180/2022 Sb.) provedlo výmaz oznámení z Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO") podaných osobami, na které již zákon o střetu zájmů nedopadá, tj.

 • neuvolněných místostarostů jedničkových obcí,
 • neuvolněných členů rad jedničkových obcí a
 • neuvolněných členů rad dvojkových obcí.

Pakliže osoba nebyla v CRO zaevidována pro výkon jiné než výše uvedené funkce, došlo k výmazu všech evidovaných údajů a podaných oznámení (celého jejího „profilu" včetně osobních údajů).

Pokud osoba byla v CRO evidována i pro výkon jiné funkce, došlo pouze k částečné úpravě, tj. k výmazu oznámení vztahujících se výlučně k výkonu funkce, na kterou se zákon o střetu zájmů již nevztahuje. Pokud se však oznámení alespoň zčásti překrývalo s obdobím výkonu funkce jiné, pro kterou je dotyčná osoba nadále v CRO evidována, a v tomto byly uvedeny další informace (nad rámec těch, které jsou evidovány v ostatních oznámeních, které v CRO zůstávají), pak výmaz takového oznámení neproběhl. Např. Osoba měla v CRO podané průběžné oznámení za funkci místostarosty tzv. jedničkové obce za celý rok 2020 a 2021 a dále výstupní oznámení za funkci ředitele příspěvkové organizace pokrývající část roku 2020. V průběžném oznámení byly oproti výstupnímu oznámení informace o nabytém majetku a nesplacených závazcích. Obě oznámení vztahující se k roku 2020 v CRO s ohledem na „překryv" období a různé informace zůstávají evidována. Průběžné oznámení za rok 2021 bylo vymazáno.

13.7. 2022 - S ohledem na novelu zákona o střetu zájmů, která s účinností od 1. července 2022 vyjmula určité osoby z definice veřejných funkcionářů (blíže aktualita ze dne 1.7.), Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že dané osoby nepodávají tzv. výstupní oznámení (ani tzv. průběžné oznámení za část kalendářního roku 2022). Ze strany zapisujícího (podpůrného orgánu) také nedojde k zápisu ukončení výkonu funkce. K ukončení naplnění definice veřejného funkcionáře s povinnostmi vůči Centrálnímu registru oznámení došlo automaticky na základě zákona. Uvedené nemá dopad na funkční období vykonávané funkce, která nadále trvá, a která již nezakládá postavení veřejného funkcionáře podle zákona o střetu zájmů.

Tyto závěry byly promítnuty do informací na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.

1.7. 2022 -  Novela zákona o střetu zájmů

1) Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákona č. č. 180/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „novela").

Nejvýraznější změna, kterou předmětná novela zavádí, je zúžení osobní působnosti zákona o střetu zájmů o vybrané skupiny neuvolněných volených veřejných funkcionářů. Ze skupiny veřejných funkcionářů jsou nově vyňati místostarostové obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (dále jen „jedničkové obce") a členové rad těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (dále jen „dvojkové obce"), v obou případech nebyly-li tyto osoby pro výkon funkce dlouhodobě uvolněny [viz § 2 odst. 1 písm. q)].

Přehled veřejných funkcionářů z řad starostů, místostarostů, členů rady a členů zastupitelstva dle jednotlivých typů obcí níže.

Je daná osoba veřejný funkcionář?

jedničková obec

dvojková obec

trojková obec

 

uvolněný

neuvolněný

uvolněný

neuvolněný

uvolněný

neuvolněný

Starosta

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Místostarosta

ano

ne

ano

ano

ano

ano

člen rady

ano

ne

ano

ne

ano

ano

člen zastupitelstva

ano

ne

ano

ne

ano

ne

S účinností od 1. 7. 2022 se na vybrané osoby nevztahuje zákon o střetu zájmů, tedy ani oznamovací povinnost podle § 12 odst. 1 až 4 zákona o střetu zájmů a tyto osoby již nadále nebudou zapisovány do Centrálního registru oznámení (dále také „CRO").

S tím se pojí povinnost Ministerstva spravedlnosti ve lhůtě do 60 dnů od nabytí účinnosti novely (čl. II přechodných ustanovení) vymazat z CRO oznámení těch osob, na které již zákon o střetu zájmů nedopadá. Jedná se o výmaz oznámení vztahujících se výlučně k výkonu funkce

 • neuvolněného místostarosty/zástupce starosty jedničkové obce,
 • neuvolněného člena rady jedničkové obce a
 • neuvolněného člena rady dvojkové obce.

2) V sekci „Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, která obsahuje přehled změn, které novela zákona o střetu zájmů od 1. 7. 2022 zavádí - ZDE

 

8. 6. 2022 - V sekci Často kladené dotazy byly aktualizovány odpovědi na nejčastější otázky týkající se podávání oznámení ze strany veřejných funkcionářů. Byly přidány zejména informace k nové funkcionalitě v CRO (otázka č. 6), možnosti veřejného funkcionáře zjistit, kdo na něj v CRO nahlížel (otázka č. 29) a dále došlo ke zpřesnění či aktualizaci dat (otázky č. 13, 18, 24, 33, 34, 36, 46 a 49). Více informací ZDE

1. 6. 2022 - Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2021, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2021, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2021. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2021 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2021, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2021) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. 2021.

Nově registr veřejnému funkcionáři nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat, a to za předpokladu, že učinil všechna oznámení za předchozí období výkonu funkce/funkcí. V opačném případě je možné změnit druh oznámení a formulář dále libovolně editovat.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení, nebo datovou zprávou (s použitím funkce Centrálního registru oznámení Export do PDF) na ID datové schránky: kq4aawz. Akceptovat lze však pouze podání z datové schránky veřejného funkcionáře, nikoli z jiné datové schránky (např. organizace, ve které působí). Pro přihlášení do Centrálního registru oznámení na výše uvedené internetové adrese veřejný funkcionář zvolí záložku „Přihlásit se jako" – „Veřejný funkcionář" a zadá přihlašovací údaje, které mu byly předány po zápisu do registru. V případě ztráty přihlašovacích údaje je třeba se obrátit na právnickou osobu, její orgán nebo organizační složku, která zápis veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení provedla.

Nedodržení lhůty pro podání průběžného oznámení, tj. 30. 6. 2022, příp. uvedení nesprávného období, Ministerstvo spravedlnosti oznamuje jako přestupek příslušnému správnímu orgánu, za který lze uložit pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Odpovědi na často kladené dotazy jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci „Střet zájmů a boj proti korupci" – „Střet zájmů" – „Často kladené dotazy" – „FAQ Veřejný funkcionář" - zdeV případě dalších dotazů se lze rovněž obrátit na Odbor střetu zájmů a boje proti korupci na uvedené e-mailové adrese OSZ@msp.justice.cz

31. 5. 2022Ve dnech 30. a 31. 5. 2022 byla všem právnickým osobám nebo jejich orgánům nebo organizačním složkám dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů zapisujícím veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení rozeslána prostřednictvím datové schránky informace k podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30. 6. 2022 s žádostí o součinnost při předávání relevantních informací veřejným funkcionářům. Obsah sdělení je dostupný ZDE.

31. 5. 2022 - V sekci „Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů ZDE.

K aktualizaci materiálu došlo především v těchto bodech:

OBECNÁ ČÁST

 • Doplnění upřesnění k otázce pověření výkonem funkce (kapitola 1, str. 7 – 8)
 • Doplnění FAQ – informace o povinnostech dle § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů (kapitola 2, str. 11)
 • Doplnění informace k nové funkcionalitě Centrálního registru oznámení spočívající v automatické nabídce oznámení (kapitola 4, str. 22 a 23)
 • Doplnění FAQ – možnost získat přehled o tom, komu byla schválena žádost o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře (kapitola 5, str. 25)

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

 • Doplnění FAQ – informace týkající se zhodnocení pozemku realizací stavby (kapitola 6, str. 48)
 • Doplnění FAQ – informace týkající se oznamování v případě sloučení pozemků se stejným vlastníkem (kapitola 6, str. 48)
 • Doplnění FAQ – informace týkající se smlouvy o smlouvě budoucí a oznamování vlastnictví nemovitosti v případě uhrazení kupní ceny (kapitola 6, str. 49)

 

27. 5. 2022 - Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v letech 2017 - 2021 - výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v letech 2017 - 2021 vyplývající z:

 • § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. vstupní oznámení po zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce za předešlý kalendářní rok a
 • § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. výstupní oznámení po ukončení výkonu veřejné funkce.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

Níže uvedené počty odpovídají tomu, kdy mělo k přestupku dojít.

Druh oznámení

Rok, ve kterém došlo k přestupku

20171)

20182)

2019

2020

2021

vstupní

35

3 091

971

369

309

průběžné

-3)

10 2574)

5 596

1 0555)

3 202

výstupní

70

3 192

1 016

344

290

1) Nejedená se o celý kalendářní rok 2017, nýbrž pouze o období od 1. 9. 2017 (kdy byl Centrální registr oznámení zřízen) do 31. 12. 2017.

2) Výrazně vyšší počet oznámených přestupků v tomto roce spočívajících v nepodání vstupního a výstupního oznámení souvisí s komunálními volbami, které proběhy v říjnu 2018, po kterých uvedená oznamovací povinnost vznikla i těm veřejným funkcionářům, kteří byli do své funkce znovu zvoleni.

3) Informace o počtu přestupků spočívajících v nepodání průběžných oznámení za období výkonu funkce v roce 2016 nemá Ministerstvo spravedlnosti k dispozici, neboť tato oznámení byla podávána před nabytím účinnosti zákona č. 14/2017 Sb. tehdejším evidenčním orgánům, nikoli Ministerstvu spravedlnosti do Centrálního registru oznámení.

4) Vysoký počet oznámených přestupků spočívajících v nepodání průběžného oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2017 souvisí s novelizací zákona o střetu zájmů a skutečností, kdy se tento druh oznámení měl poprvé do Centrálního registru oznámení podávat. Tento vysoký počet se v následujících letech snižoval a klesající trend pokračuje i nadále.

5) Výrazně nižší počet oznámených přestupků spočívajících v nepodání průběžných oznámení  souvisí s argumentací Nejvyššího správního soudu uvedenou v rozsudku čj. 9 As 173/2020 – 32 ze dne 29. 10. 2020, která zohledňuje závěry Ústavního soudu o protiústavnosti úpravy zpřístupňování oznámení v Centrálním registru oznámení (Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. 2. 2020) a podle které by správní orgány neměly sankcionovat porušení povinnosti podat oznámení podle zákona o střetu zájmů, a to i v době před nabytím vykonatelnosti tohoto nálezu. Ministerstvo spravedlnosti tak přistoupilo k tomu, že zjištěné přestupky veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti podle § 12 odst. 2 tohoto zákona, nebyly oznamovány příslušným správním orgánům k zahájení řízení o přestupku. Ministerstvo spravedlnosti tedy oznamovalo pouze přestupky veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

 

 

20.5. 2022 - V sekci „Ke stažení" je zveřejněna Informace o rozhodování správních orgánů o přestupcích na úseku střetu zájmů, ve které Odbor střetu zájmů a boje proti korupci shrnuje přehled závěrů, jež vyplynuly z analýzy několika stovek rozhodnutí o přestupku na úseku střetu zájmů.

Rozhodnutí byla na základě žádosti o součinnost zaslána pouze některými správními orgány, nejedná se proto o komplexní analýzu rozhodovací činnosti.

Podrobnější informace naleznete pod odkazem ZDE:.

19. 5. 2022 - Nová funkcionalita Centrálního registru oznámení – automatická nabídka oznámení

Za účelem usnadnění podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů Centrální registr oznámení veřejnému funkcionáři sám nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat.

POZOR! – Správné oznámení se zobrazí pouze v případě, že veřejný funkcionář učinil všechna oznámení za předchozí období výkonu funkce/funkcí. V ostatních případech má veřejný funkcionář možnost nabízené oznámení učinit dodatečně. Zároveň je však povinen podat „aktuální" oznámení. Ve všech případech má veřejný funkcionář kdykoli možnost měnit druh oznámení, které bude podávat a dále jej editovat.

Žádáme veřejné funkcionáře o zvýšenou pozornost, jaký „Druh oznámení", za jaké „Období výkonu funkce" a za jakou „Funkci" oznámení do registru podávají.

Pro řádné podání je nezbytné oznámení poté do registru ODESLAT.

S případnými dotazy se lze obrátit na osz@msp.justice.cz.

 

16. 5. 2022 – V sekci „Ke stažení" je k dispozici Zpráva o přezkumu hodnocení dopadů regulace zákona č. 14/2017 Sb.

Zprávu naleznete také pod odkazem ZDE.

25. 2. 2022 - Aktualizace odkazu k získání příručky pro lokálního administrátora.

V sekci „Často kladené dotazy" – „FAQ - Podpůrný orgán" došlo ve znění odpovědi na 1. dotaz „Jak se podpůrný (zapisující) orgán přihlašuje do Centrálního registru oznámení?" k aktualizaci odkazu k získání příručky pro lokálního administrátora. Příručka je ke stažení ZDE.

 

15.2. 2022 - Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti v roce 2021

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje informace o výsledku kontrol výkonu přenesené působnosti krajů na úseku střetu zájmů provedených v roce 2021. Zpráva shrnuje nejčastější zjištění a nedostatky včetně opatření k nápravě, která byla kontrolovaným osobám ze strany Ministerstva spravedlnosti doporučena či uložena.Podrobnější informace naleznete pod odkazem ZDE

 

11. 1. 2022 - Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 – výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2021 vyplývající z:

 • § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. vstupní oznámení po zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře a
 • § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. výstupní oznámení po ukončení výkonu veřejné funkce.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

KRAJ

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Výstupní

Hl. m. Praha

46

39

Středočeský kraj

70

64

Jihočeský kraj

14

20

Plzeňský kraj

8

6

Karlovarský kraj

3

4

Ústecký kraj

20

20

Liberecký kraj

9

6

Královéhradecký kraj

12

14

Pardubický kraj

15

9

Kraj Vysočina

17

17

Jihomoravský kraj

29

36

Olomoucký kraj

17

15

Zlínský kraj

18

15

Moravskoslezský kraj

31

25

Celkem

309

290

 

FUNKCE

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Výstupní

poslanec

3

13

senátor

0

0

člen vlády

0

0

zastupitel kraje

2

1

zastupitel obce

129

95

ostatní veřejní funkcionáři dle
§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
1)

 

2

 

2

veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2
zákona o střetu zájmů 
2)

 

173

 

179

Celkem

309

290

1) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří další představitelé ústředních orgánů státní správy, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či nezávislých orgánů, jako např. Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.

2) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří např. ředitelé a vedoucí příslušníci bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu, členové statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem nebo příspěvkové organizace státu či územního samosprávného celku a dále pak vedoucí úředníci územních samosprávných celků, státní zástupci a vojáci z povolání.