Krajský soud v Plzni

Elektronická podatelna

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU

 

 

Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

 

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 - Nařízení eIDAS, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

 

 

KONTAKT NA PODATELNU KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI  

 

Adresa:                             Krajský soud v Plzni

                                          Veleslavínova 40

                                           306 17 Plzeň

Kontakt na podatelnu:    +420 377 868 141

                                          +420 377 868 142

Kontakt na infocentrum: +420 377 868 143

                                           +420 377 868 144

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI

 

Budova Veleslavínova 40, Plzeň:

Doba pro styk s veřejností:

 

pondělí             08:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.

úterý                 08:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.

středa               08:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:30 hod.

čtvrtek              08:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.

pátek                08:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.

 

 

 

Budova sady 5. května 11, Plzeň:

Doba pro styk s veřejností:

 

Pondělí a středa od 08:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 (ve středu do 16:30 hod.)

 

Sbírka listin a poskytování výpisů z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, výpisů z evidence skutečných majitelů v čase 08:00 - 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin (ve středu do 16:30 hod.).

    

 

 

PODATELNA SOUDU PŘIJÍMÁ PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZASLANÁ:

 

1. Na elektronickou adresu podatelna@ksoud.plz.justice.cz

 

Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání   podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat s tím, že datová zpráva nemusí být soudu doručena. 

 

2. Prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky soudu: yaraba4 

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

 

3. Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace

 

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat okresním a krajským soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt zde na internetových stránkách http://epodatelna.justice.cz či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, které jsou určené pro specifické druhy podání včetně návodů na jejich vyplnění a popisu způsobu jejich odesílání.

 

Pouze na předepsaných formulářích je možné podávat:

 

  

  • návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu,
  • vybraná podání pro insolvenční řízení (návrhy na povolení oddlužení, přihlášky pohledávky, popření pohledávky věřitelem a hlasovací lístky). Tyto formuláře jsou rovněž zveřejněny na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
  • vybraná podání určená do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníku jednotek. Pro tato podání je třeba využít tzv. inteligentní elektronický formulář. Bližší informace o těchto podáních lze nalézt na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro každé podání na PDF formuláři je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání. Tyto popisy je nutné dodržovat. Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání. V některých případech může mít nesprávný způsob odeslání formuláře za následek, že k Vašemu podání nebude ze strany soudu přihlíženo.  

 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 

 

1.     Maximální celková velikost datové zprávy (e-mail, datová schránka) včetně vložených dokumentů je 20 MB. V ostatních případech (aplikace ePodatelna, elektronické formuláře) je maximální velikost datové zprávy 10  MB.

 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu doručena.

 

2.     Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 3

 

3.     Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 5

 

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout. 

 

4.     Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení atd.) doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

 

Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené soudu na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.  Tyto dokumenty musí být organizaci doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

 

Soud přijímá dokumenty v datovém formátu XML pouze prostřednictvím aplikace webové služby, jejíž popis a technická dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace ePodatelna.

 

Soud přijímá podání v elektronické podobě a jejich přílohy doručené soudu prostřednictvím webové aplikace ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF.

 

UPOZORNĚNÍ:  Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se v souladu s ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 4

 

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování Vašeho podání.

 

UPOZORNĚNÍ:  Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

 

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 

5.     Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

6.     Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 6

 

7.     Pro listiny zakládané do sbírky listin je nutné dodržet další podmínky, jejich specifikace je uvedena na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL

 

  

PODEPISOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ

 

 

Podání v elektronické podobě zaslaná soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním   elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:

 

 

·       § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

·       § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

·       § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

·       § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 

 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

 

 

V České republice v současné době působí tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 

První certifikační autorita, a.s.

IČ: 26 43 93 95

Podvinný mlýn 2178/6

190 00  Praha 9 – Libeň

e-mail: info@ica.cz

http://www.ica.cz

 

Česká pošta, s.p.

IČ: 47 11 49 83

Politických vězňů 909/4 

225 99  Praha 1

e-mail: postsignum@cpost.cz

http://www.postsignum.cz

 

 

eIdentity a.s.

IČ: 27 11 24 89

Vinohradská 184/2396

130 00  Praha 3

e-mail: info@eidentity.cz

http://www.eidentity.cz

 

 

 

 

 

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) a dle prováděcího Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8.9.2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

 

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

 

DOPORUČENÍ: Datové zprávy (email) a dokumenty podepisujte interními (nikoliv externím) elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.

 

UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného soudu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 7

 

 

 POTVRZENÍ PŘIJETÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ A OVĚŘENÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU

 

 

1. O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 1

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.

 

Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 2

 

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.

 

2. V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde 8

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍJMU ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ

 

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude soudem reagováno.

 

   PODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PŘENOSNÝCH TECHNICKÝCH NOSIČÍCH DAT

 

Soud přijímá dokumenty pouze na uvedených přenosných technických nosičích dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW.

 

 

UPOZORNĚNÍ:  Na technických nosičích dat je možno podávat organizaci dokumenty v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF, dále statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost větší než 20 MB nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno. Vzor Předložení technického nosiče dat do řízení je ke stažení zde.

 

Pro listiny zakládané do sbírky listin je nutné dodržet další podmínky, jejich specifikace je uvedena na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

 

Nosič dat žadatele nesmí vykazovat vady, zejména mechanické poškození, chybný formát nebo výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích. Pověřený pracovník soudu může přijetí takových nosičů odmítnout.

 

UPOZORNĚNÍ: Přijaté technické nosiče soud nevrací.