Vrchní soud v Praze

Zveřejněná rozhodnutí - věcná příslušnost

SEZNAM Ncp dle sp. zn.

 

O.S.Ř. (Zákon č. 99/1963 Sb.)

 

INSOLVENČNÍ ZÁKON (zákon č. 182/2006 Sb.)

 

ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH (zákon č. 292/2013 Sb.)

 

ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ (zákon č. 216/1994 Sb.)

 

ZÁKON O KONKURZU A VYROVNÁNÍ (zákon č. 328/1991 Sb., ve znění platném
a účinném do 31. 12. 2007)

 

ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění platném
a účinném do 31. 12. 2013)

 

AUTORSKÝ ZÁKON (zákon č. 121/2000 Sb.)

 

ZÁKON O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH  (zákon č. 26/2000 Sb.)

 

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (zákon č. 90/2012 Sb.)

 

článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006

 

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (zákon č. 137/2006 Sb.)

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (zákon č. 89/2012 Sb.)

 

ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (zákon č. 634/1992 Sb.)

 

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU (zákon č. 256/2004 Sb.)

 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK (zákon č. 513/1991 Sb.)

 

ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI ROZHODNUTÍM NEBO NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM (zákon č. 82/1998 Sb.)

 

ZÁKON SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ (zákon č. 191/1950 Sb.)

 

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH (zákon č. 353/2003 Sb.)

 

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV (zákon č. 125/2008 Sb.)

 

ZÁKON O DLUHOPISECH (zákon č. 190/2004 Sb.)

 

EXEKUČNÍ ŘÁD (zákon č. 120/2001 Sb.)

 

ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH (ZÁKON Č. 304/2013 Sb.)

 

ZÁKON O VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ (zákon č. 221/2006 Sb.)

 

ZÁKON O SOUDECH A SOUDCÍCH (zákon č. 6/2002 Sb.)

 

ZÁKON O NÁHRADĚ ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (zákon č. 262/2017 Sb.)

 

TISKOVÝ ZÁKON (zákon č. 46/2000 Sb.)

 

SOUDNÍ ŘÁD SPRÁVNÍ (zákon č. 150/2002 Sb.)

 

ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (zákon č. 184/2006 Sb.)

 

 

=======================================================================================================================================

OBČANSKÝ ZÁKONÍK platný do 31.12. 2013 (zákon č. 40/1964 Sb.)

 

O.S.Ř. v dřívějších zněních