Okresní soud ve Vyškově

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů u OS ve Vyškově

NFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

 

 

Identifikační údaje správce osobních údajů

 

Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova č. 314/28
IČO:  00025160

Tel.: 518 720 111, 518 720 129
Fax: 518 720 250

ID datové schránky: qvnabgu

E-mail: podatelna@osoud.vys.justice.cz

Kontaktní osoba správce osobních údajů

 

Markéta Šmehlíková, ředitelka správy soudu

Tel.: + 420 518 720 204
Fax: + 420 518 720 250

E-mail:msmehlikova@osoud.vys.justice.cz

Jak uplatnit žádosti a dotazy zasílané správci osobních údajů

 

Své žádosti a dotazy zasílejte kontaktní osobě správce osobních údajů. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Identifikační údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Mgr. Jan Panoš, pověřený výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Adresa: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Tel.: +420 221 997 476
E-mail: poverenec@msp.justice.cz
WWW: www.justice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účely zpracování osobních údajů

 

 

 

VÝKON SOUDNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI

 

 

Soudy pro výkon soudnictví a dalších jím zákonem svěřených pravomocí zpracovávají osobní údaje výlučně za účelem plnění právních povinností a výkonu veřejné moci.

 

Podle ust. § 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů soudy:

- projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,

- projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení,

 

- rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů vedou krajské soudy spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

 

K zajištění dalších činností spojených s rozhodovací pravomocí soudů vedou soudy podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, evidenci advokátů ustanovovaných ex-offo a plných mocí a pověření. Dále krajské soudy vedou evidenci a osobní spisy znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

K zajištění dalších činností spojených s rozhodovací pravomocí soudů vedou soudy podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích ve znění pozdějších předpisů, evidence přísedících

 

Za účelem plnění všech výše uvedených zákonných povinností soudy zpracovávají osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky uvedených řízení, žadateli, stěžovateli nebo oznamovateli, případně v řízení vystupují jako svědci či jiné na řízení zúčastněné osoby nebo se na ně vztahuje evidenční povinnost či možnost evidence dobrovolné.

Rejstříky výkon

 

Agendy civilní - C, EC, Nc, EPR, Cd, EVC

Agendy exekuční – E, EXE, Nc

Agendy trestní - T, Tm, Td, Nt příp., Ntm příp., Nt, Ntm

Agendy správní – St, Si, Spr

Agendy dědické – D, Sd, U

Agendy opatrovnické – Nc, P, P a Nc, Rod, L

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VÝKONU ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ NEPODLÉHÁ DOZORU ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

 

 

 

Účely zpracování osobních údajů

 

 

VÝKON SPRÁVY SOUDŮ

 

 

Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zastupují soudy stát v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky. Za účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského a finančního chodu zpracovávají soudy osobní údaje smluvních dodavatelů – fyzických osob a dalších zúčastněných osob z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu

 

Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů jsou dále zpracovávány osobních údaje nezbytné pro výkon státní správy soudů - zajišťování chodu soudu zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální, finanční a výchovné.

 

V souvislosti s výkonem státní správy soudů, soudy vyřizují stížnosti právnických a fyzických osob podle ustanovení § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů

 

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

K zajištění dalších činností spojených s rozhodovací pravomocí soudů podle zákona
č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedou soudy v souladu s  instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001- Org, kterou se vydává vnitřní kancelářský řád pro okresní a krajské soudy evidenci advokátů ustanovovaných ex-offo, plných mocí a pověření, evidenci osvědčení o registraci plátce z daně přidané hodnoty a evidenci vzorů otisku podpisového razítka advokáta.

ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI

 

 

Za účelem veřejného zájmu - zajištění pořádku a bezpečnosti v budovách soudů – podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a § 4a písm. d) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou prostory soudů monitorovány kamerovými systémy. Získávání důkazů pro orgány činné v trestním řízení, kontrola přiměřenosti zásahu justiční stráže, kontrola proti krádežím dokumentů ze spisů při nahlížení do spisů (Informační centra)

 

Při vstupu do neveřejných částí soudních budov jsou zaznamenány identifikační údaje návštěvníků.

Rejstříky správy soudu

 

Správní deník: rejstřík SPR

Agenda stížností: rejstřík St

Agenda žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb.: rejstřík Si

Další činnost výkonu správy soudu:

Personální a mzdová agenda (soudci, zaměstnanci, přísedící, svědci, znalci a tlumočníci, likvidátoři)

Vedení evidence advokátů ustanovovaných ex-offo;

Vedení evidence plných mocí a pověření

Agendy správy soudu - Vymáhání pohledávek

Agendy správy soudu - Evidence došlých faktur

Agendy správy soudu - Evidence smluv

 

Předávání osobních údajů třetím osobám, mezinárodní transfery

 

Případné předávání osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci. (orgány činné v trestním řízení, NBÚ, veřejné rejstříky atd.)

 

Osobní údaje v soudních spisech zpřístupňuje soud podle čl. 86 GDPR v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků řízení obsažená v soudních spisech jsou přístupná osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů. Tyto osoby jsou pak příjemci Vašich osobních údajů.

 

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech, zpracovávány zpracovateli - externími dodavateli informačních systémů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů. Se zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

 

Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán.

 

Práva subjektu

 

 

Právo na stížnost

 

Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

Kontaktní údaje úřadu:

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

 

fax: +420 234 665 444

WWW: oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail: oficiální: posta@uoou.cz

 

ID datové schránky: qkbaa2n

 

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze uplatnit proti zpracování osobních údajů v rámci výkonu rozhodovacích pravomocí soudu (čl. 55 odst. 3 GDPR).

Právo na přístup k osobním údajům

 

právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )

Právo na opravu osobních údajů

 

právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

 

 

Právo na omezení zpracování

 

právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Právo na likvidaci

 

právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)

 

 

Právo na omezení zpracování

 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:

 

 

 

 

1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uplatnění práva subjektu osobních údajů

 

Oblast výkonu rozhodovacích pravomocí soudů

 

 

Subjekt OÚ může uplatnit:

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )

- právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

 

Níže uvedená práva nelze uplatnit či je lze uplatnit v omezeném rozsahu:

- právo na výmaz (právo být zapomenut) - (čl. 17 GDPR)

- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

- právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

- právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR)

- právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Uplatnění práva subjektu osobních údajů

 

Výkonu správy soudu

 

Zajištění pořádku a bezpečnosti

Subjekt OÚ může uplatnit:

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )

- právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)

- právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)

- právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

- právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)