Okresní soud v Kroměříži

Povinnosti a oprávnění příslušníka justiční stráže

Justiční stráž

     Justiční stráž byla zřízena zákonem ČNR ze dne 17.11.1992 č. 555/1992 Sb. o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách a jiných místech činnosti soudů a Ministerstva spravedlnosti.

     V hlavě třetí, v § 22  shora uvedeného zákona jsou uvedeny povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže.

Povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže

§ 22

1) Příslušník, který plní úkoly justiční stráže, má povinnosti a oprávnění uvedené v hlavě druhé, s výjimkou povinností a oprávnění uvedených v § 13, 15 a 16.

Dále je oprávněn :

a) zjišťovat totožnost osob, které narušují pořádek nebo ohrožují bezpečnost v soudních budovách nebo jiných místech výkonu a správy soudnictví,

b) činit jiná nezbytná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti v soudních budovách a v jiných místech výkonu a správy soudnictví a plynulého a nerušeného průběhu soudního řízení.

2) Při plnění úkolů justiční stráže se příslušník řídí pokyny předsedy soudu, určeného předsedy senátu, případně jiného pověřeného pracovníka soudu. Na jejich pokyn zabraňuje vstupu do určených místností nebo jiných prostor anebo provádí jejich vyklizení.

3) V případě potřeby může příslušník, který plní úkoly justiční stráže, požádat o součinnost příslušný orgán policie