Okresní soud v Kroměříži

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 546 518 888 nebo na Okresní soud v Kroměříži prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.krm.justice.cz.  V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou  pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Dokumenty ke stažení:

Interní protikorupční program (aktualizace k 30. 6. 2022)

Etický kodex zaměstnance

Etické zásady chování soudce

Postupy při podezření na korupci