Okresní soud v Jeseníku

Předběžná opatření

Návrhy na nařízení neodkladných předběžných opatření podle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.) a § 452 a násl. z. ř. s. se podávají: 

 

a)    v provozní době soudu na podatelně soudu; v případě, že je takový návrh podáván elektronicky (do datové schránky soudu nebo e-mailem), je třeba o tomto telefonicky vyrozumět podatelnu na telefonním čísle +420 584 458 200, +420 584 458 201,


b)    mimo provozní dobu soudu soudci, který koná službu v rámci pracovní dosažitelnosti, a to vždy po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 737 247 042; z technických důvodů (absence nepřetržitého provozu soudu) nelze bezodkladně reagovat na návrhy na nařízení těchto předběžných opatření, které budou doručeny mimo provozní dobu soudu elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem).

 

Složení jistoty dle § 75b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, lze provést na účet Okresního soudu v Jeseníku č. 6015-127861, kód banky 0710. Navrhovatel uvede jako variabilní symbol platby své IČ, je-li právnickou osobou, nebo své rodné číslo, je-li fyzickou osobou, specifický symbol je 173.