Okresní soud v Jeseníku

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Žádosti o informace

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou evidovány a vyřizovány pověřenou zaměstnankyní soudu Bohuslavou Babjákovou; žádost o výpis soudních řízení jsou vyřizovány Marcelou Krystýnovou.
 
Ústně, t.j. i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují se. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 
Žádost o poskytnutí informace podaná písemně se vyřídí do l5ti dnů od jejího přijetí (nebo od upřesnění žádosti); žádost o soupis řízení se vyřídí do 30 dnů od jejího přijetí.

Pokud žadatel žádá o soupis řízení, v nimž sám vystupuje jako účastník řízení, je podmínkou vyhovění žádosti, jednoznačné prokázání žadatelovy totožnosti (žádost je podepsána zaručeným elektronickým podpisem, žádost v listinné podpobě je opatřena ověřeným podpisem, žádost je odeslána z datové schránky).
 
V případě, že soud žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví,  vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě l5ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat i tehdy, jestliže soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti  informace nepodal nebo nevydal rozhodnutí. Patnáctidenní lhůta běží od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Rozhodovalo by o něm Ministerstvo spravedlnosti v Praze. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 
 O odvolání může rozhodnout i sám soud, který napadené rozhodnutí vydal, pokud mu v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci.
 
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může soud nejpozději do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 
V souladu se zákonem číslo l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím soud neposkytne zejména informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu, dále informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup a dále informace označené za obchodní tajemství.
 
Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoliv, zejména elektronické podobě.
 

 

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je stanoven instrukcí Ministerstva spravedlností ČR ze dne 14.7.2011 č.j. 286/2011-OT-OSV, kterou naleznete ke stažení zde.

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace v roce 2018

Žádosti o informace v roce 2019

Žádosti o informace v roce 2020

Žádosti o informace v roce 2021

Žádosti o informace v roce 2022

Žádosti o informace v roce 2023

Žádosti o informace v roce 2024

 

Odpovědi na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb (SI)

 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013