Okresní soud v Jeseníku

Důvod a způsob založení

ČR – Okresní soud v Jeseníku vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

 

Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, podrobněji rozvíji a navazuje na základě ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudců, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího,     o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii,       o stížnostech.

 

Obecné principy: soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem. Soudci jsou jmenování prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící okresního soudu jsou voleni zastupitelstvem v obcích v obvodu příslušného okresního soudu na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího. Soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce, stanoví procesní předpisy.