Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Centrální elektronický platební rozkaz

Centrální elektronický platební rozkaz    (základní popis)

 

 

 

CEPR - Centrální elektronický platební rozkaz

Od 1. 1. 2012 byl na Okresním soudě v Jablonci nad Nisou zahájen provoz aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu (dále je CEPR).

Návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu jsou tak od 1. 1. 2012 vedeny v nové agendě EPR (oproti stávající agendě EC).

Aplikace CEPR je v české justici prvním využitím čistě elektronického vedení soudního spisu, který již není podporován spisem listinným.

 

CEPR - vyhotovování a doručování písemností

Se zahájením provozu aplikace CEPR tak vzniká nový způsob vyhotovování a doručování listinné podoby stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v elektronickém rozkazním řízení ze součinnosti provozovatele poštovních služeb (tzv. Hybridní pošta).

Více informací o provozovateli poštovních služeb najdete na portálu justice MSp v sekci Elektronické dokumenty

 

CEPR - nahlížení do eSpisu

Nahlížení do elektronického spisu je umožněno účastníkům řízení a jejich zástupcům po celou pracovní dobu pod dohledem vedoucí soudního oddělení v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na č. dv. 6 v přízemí, kde je pro tyto účely umístěn počítač.

 

CEPR - ověřování pravosti dokumentů

Pravost listinného stejnopisu rozhodnutí, jakož i informace o tom, zda rozhodnutí již nabylo právní moci, si každý účastník řízení může ověřit na portálu justice MSp v sekci Elektronické dokumenty → InfoDokument

Pro ověření pravosti dokumentu je nutné vyplnit:

Specifický identifikátor dokumentu získaný z listinného stejnopisu rozhodnutí

Zadat Spisovou značku EPR (případně i EC)

Opsat Text z obrázku pro kontrolu aplikace

Stisknout tlačítko Vyhledat dokument

 

Upozornění

Každé rozhodnutí obsahuje ve svém zápatí informaci o tom, že je opatřeno specifickým identifikátorem, na základě kterého je možno na internetových stránkách www.justice.cz v aplikaci InfoDokument ověřit jeho autenticitu a získat elektronický originál rozhodnutí včetně informace o nabytí právní moci.

Listinný stejnopis písemnosti (např. elektronický platební rozkaz) vyhotovený prostřednictvím hybridní pošty má zcela shodný právní význam a účinky jako listinné stejnopisy, které vyhotovuje soud bez součinnosti provozovatele poštovních služeb, a je, mimo jiné, tzv. exekučním titulem.