Okresní soud v Berouně

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

 

Podatelna soudu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen „dokumenty") v souladu se:

 

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě je možné soudu zaslat v kteroukoliv dobu. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:

 

Úřední hodiny podatelny:

pondělí 7:30 - 15:30
úterý 7:30 - 15:30
středa 7:30 - 16:30
čtvrtek 7:30 - 15:30
pátek 7:30 - 14:30

Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

1.      Na elektronickou adresu:

 

podatelna@osoud.ber.justice.cz – obecně pro všechna podání určená soudu

 

UPOZORNĚNÍ:

Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být soudu vůbec doručena.

 

2.      Prostřednictvím datové schránky

 

ID:       npyabyy

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

 

3.      Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace

 

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt na internetových stránkách http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, určené pro zvláštní druhy podání v elektronické podobě.

 

Návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je možné podávat pouze na těchto předepsaných formulářích.

 

V případě, že bude formulář „Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu" odeslán jiným způsobem, než prostřednictvím webové služby (tj. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), bude takový návrh posuzován jako návrh na vydání platebního rozkazu dle ust. § 172 o. s. ř. (nikoli za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu dle ust. § 174a o. s. ř.), bude zapsán do rejstříku „C", a za takový návrh bude mj. i vyměřen soudní poplatek odpovídající příslušné položce Sazebníku poplatků.

 

UPOZORNĚNÍ:

Pro vyplňování formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je zapotřebí program Adobe Reader. Pro každý PDF formulář je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání. Tyto popisy je nutné dodržovat. Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 

1.      Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 4 odst. 2, 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

2.      Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují v souladu s ust. § 4 odst. 2, 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

UPOZORNĚNÍ:

Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout. 

 

3.      Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.)  a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení o registraci plátce DPH atd.) doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů:

PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

 

Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené soudu na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP3 a WAV.  Tyto dokumenty musí být organizaci doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

 

Soud přijímá dokumenty v datovém formátu XML pouze prostřednictvím aplikace webové služby, jejíž popis a technická dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace ePodatelna.

 

Soud přijímá podání v elektronické podobě doručené soudu prostřednictvím webové aplikace ePodatelna v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF.

 

UPOZORNĚNÍ:

Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se, v souladu s ust. § 4 odst. 2, 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

DOPORUČENÍ:

Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování Vašeho podání.

 

UPOZORNĚNÍ:

Některé datové formáty dokumentů (např. PDF, ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je pro podání k soudu možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

 

DOPORUČENÍ:

Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 

4.      Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ:

Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

5.      Maximální celková velikost datové zprávy (e-mail, datová schránka a aplikace ePodatelna) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.

 

UPOZORNĚNÍ:

Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

6.      Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. Podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je považováno v souladu s ust. § 4 odst. 2, 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

 

Podání v elektronické podobě zaslaná soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:

 

·         § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

·         § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

·         § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

·         § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,

 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by byl obdobný dokument podepisován, pokud by byl zaslán listinně.

 

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 

První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00,
IČO: 264393 95 www: www.ica.cz

Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČO:47114983

www: www.postsignum.cz

eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČO: 27112489

www: www.eidentity.cz

 

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považován za kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst", podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

 

UPOZORNĚNÍ:

Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

 

DOPORUČENÍ:

Datové zprávy (e-mail) a dokumenty podepisujte interními elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.

 

DOPORUČENÍ:

V případě podání zaslaného soudu e-mailem podepište elektronickým podpisem jak samotný e-mail, tak jednotlivé dokumenty (s přihlédnutím k jejich povaze). Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno.

 

 

 

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

 

1.      O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informování na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci.

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

UPOZORNĚNÍ:

Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejdříve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.
 

Dále budete u datové zprávy zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete.

 

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.

 

2.      V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, anonymní zprávy nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude soudem reagováno.

 

Podávání datových zpráv a dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 

Soud přijímá datové zprávy a dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).

 

UPOZORNĚNÍ:

Na technických nosičích dat je možno podávat organizaci zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG,  JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP3 a WAV, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení, a jež pro svou velikost nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.