Okresní soud v Benešově

Tiskává zpráva pro ČTK - Projednávání sporů společnosti UP Promotion, s.r.o. a Bezreklamky, s.r.o.

From: Václav Nekola

To: Kholl Jan

Sent: Friday, January 27, 2012 3:04 PM

Subject: Re: Dotaz ČTK

 

Dobrý den,

 

rád bych touto cestou reagoval na Vámi postoupené informace. Pokusím se věcně vyjádřit k jednotlivým bodům:

 

1) U zdejšího soudu jsou mimo jiné projednávány spory společnosti UP Promotion, s.r.o.,  a Bezreklamky, s.r.o., jako žalobců, směřující vůči žalovaným fyzickým osobám, o zaplacení dlužných částek.  Nárok  je uplatňován z titulu nezaplacené odměny/ poplatku za poskytnutou službu, zpracování údajů žalovaného a jeho umístění na internetovém portálu žalobce a navazujících smluvních pokut. Smluvní vztah v daných případech je vždy založen na základě písemné smlouvy, jejíž součástí mimo jiné je i tzv. prorogační doložka dle § 89a občanského soudního řádu (o.s.ř.), kdy účastníci řízení v obchodní věci se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. V daném případě účastníci ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákoníku podřídili dohodou svůj závazkový vztah režimu obchodního zákoníku a současně sjednali místní příslušnost zdejšího soudu. Pokud by se tak nestalo, byla by místní příslušnost soudu I. stupně ve věci dána dle § 85 odst. o.s.ř.  jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Rozhodující je pak, kde měl žalovaný bydliště v okamžiku nápadu žaloby k soudu, nikoliv pozdější případná změna.Soud je povinen zkoumat z moci úřední  nebo k námitce účastníka, učiněné nejpozději při prvním úkonu vůči soudu, zda je dána místní příslušnost.

 

2) Otázku sjednávání zmiňovaných prorogačních doložek (dohody o místní příslušnosti) nemá zdejší soud možnost jakkoliv ovlivnit. První žaloby tohoto typu se u zdejšího soudu napadly v průběhu roku 2008 a byly v počtu několika desítek  (mezi 30 - 40 věcmi) v rámci nápadu v řádu několika tisíc civilních sporů. Otázkou platnosti uvedené dohody účastníků o místní příslušnosti se v minulosti zabýval Krajský soud v Praze, který konstatoval, že ujednání je platné a je dána příslušnost zdejšího soudu.  K názorovému posunu rozhodovací praxe došlo v druhé polovině roku 2011, kdy byl krajským soudem potvrzen názor o neplatnosti doložky pro rozpor s ustanoveními směrnice o ochraně spotřebitele. Jestliže však byla věc žalobcem podána Okresnímu soudu v Benešově, může ten vyslovit místní nepříslušnost až po té, co má zjištěno bydliště účastníka a tudíž soud, který je místně příslušný. Vzhledem k tomu, že obecným trendem v civilních sporech je skutečnost, že dlužníci si na adresách určených pro doručování   nevyzvedávají poštu, není možno zjistit dotazem na žalované  nebo jiným způsobem bydliště a tudíž i příslušnost jiného soudu. V takovém případě je zdejší soud nucen věc projednávat, byť se jeví nepříslušným.

 

3)  Okresní soud při vyřizování těchto věcí postupuje jako v jakékoli jiné věci nestranně a nezávisle. Soud vyřizuje velké množství civilních žalob, za rok 2011 zdejší soud obdržel 4053 podaných v listinné podobě a 3328 žalob v elektronické podobě, při počtu 9 soudců v civilní agendě (z toho 1 plná rodičovská dovolená, 2 částečné úvazky z důvodu rodičovské dovolené). Většina z těchto věcí se nepodaří vyřídit platebním rozkazem, neboť je trendem, že fyzické osoby si zásilky nepřebírají. Soud je proto povinen přistoupit k nařízení jednání a věc projednat a tudíž nařizuje jednání tak, aby byla věc, co nejrychleji vyřízena a projednána, ovšem s naprostým respektováním práva účastníků jednání se zúčastnit a využít všech procesních práv. Soudce při nařizování jednání posoudí na základě zkušenosti předpokládanou časovou náročnost věci a nařizuje jednání s dostatečným časovým odstupem. V případě, že se ve výjimečných případech ukáže spor časově náročnější, věnuje mu samozřejmě potřebný čas bez ohledu na další nařízená jednání. Tento postup je naprosto obvyklý a běžný u všech soudu v ČR.

Termín počátku dalšího ústního jednání v žádném případě neomezuje účastníka v jeho právu se hájit u soudu. Žalovaný se má možnost bránit i písemně a navrhovat důkazy i touto cestou, tyto pak, pokud se vztahují k jeho relevantní obraně, soud vždy provede, i bez jeho osobní účasti, nebo naopak vyvstane povinnost prokazovat další skutečnosti žalobci.  Soud vždy může provádět jen účastníky navržené důkazy a vychází ze stavu, jak vyplynul z dokazování v té které věci. Nemůže vycházet jen z tvrzení nebo "obecného povědomí".

 

4) Pokud se týká doručování předvolání, soud postupuje dle ustanovení § 45 a násl. občanského soudního řádu. Předvolání k jednání musí být žalovanému doručeno vždy v souladu s občanským soudním řádem. Doručuje se na adresu pro doručování, lze mu rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen.Tato skutečnost je soudem vždy před zahájením jednání kontrolována a v případě nesplnění podmínky doručení v souladu s  o.s.ř. je jednání odročeno na nový datum. Každému účastníku nejen v daném typu žalob je tak dána možnost dostavit se k soudu nebo nedostavit, což je jeho plným právem. Účastník může vždy nahlédnutím do spisu, ověřit, zda bylo v jeho věci postupováno dle příslušných předpisů a pokud by zjistil pochybení má možnost domáhat se nápravy. Obecně známý je pak trend, kdy účastníci soudních řízení si zásilky nepřebírají, nemají zajištěný odběr zásilek, přestože byli opakovaně informováni, že soudy a úřady, pokud nenahlásí jinou adresu, doručují na adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel. Tímto svým rozhodnutím se pak v řadě případů vzdávají možnosti být osobně účasten na řízení.

 

 

5) Důrazně se ohrazujeme proti tvrzením, ze kterých by mělo údajně vyplývat propojení Okresního soudu v Benešově s advokátem JUDr. Pavlem Budilem. V minulosti u našeho soudu skutečně působila JUDr .Iva  Vychopňová, manželka JUDr. Martina Vychopně, na pozici soudkyně exekučního oddělení. Toto nikdy nemělo žádný vliv na  projednávané věci, ani na vztah k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům. Pro úplnost uvádíme, že JUDr. Pavel Budil ukončil k 31.12.2010 příslušnost k advokátní kanceláři JUDr. Jana Camrdy a spol., se sídlem Masarykovo nám. 225, Benešov, kde působí i JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. K případné další spolupráci právního zástupce uvedených společností se nemůžeme vyjádřit.

 

 

6) K tvrzení ohledně předmětu řízení, kdy se jedná ve sporech účelově o bagatelní částky, uvádíme, že je plně v intencích žalobce, jakou částku učiní předmětem sporu a soud je povinen v žalovaném rozsahu ji projednat a rozhodnout.  

 

7 )Při rozhodování o nákladech řízení pro zpětvzetí žaloby ze strany žalobce vždy soud postupuje v souladu s § 146 odst. 2 o.s.ř. Je až do pravomocného skončení věci právem žalobce vzít žalobu zpět. Pokud nebylo 1. ústní jednání ve věci již zahájeno, není k tomu třeba souhlasu žalovaného, a soud bez dalšího věc zastaví. Po zahájení jednání, pokud nemá žalovaný zásadních námitek ke zpětvzetí, soud řízení zastaví. Pokud žalobce vzal žalobu zpět bez ohledu na procesní zavinění žalovaného, vzniká nárok na náhradu nákladů řízení žalovanému, v případě že mu tedy vznikly a uplatnil je při rozhodování u soudu. Pokud mu nevznikly nebo je neuplatní, není možno mu je přiznat. Pokud vezme žalobce zpět žalobu pro chování žalovaného - např. že zaplatil po podání žaloby, pak žalovaný procesně zavinil zastavení řízení pro zpětvzetí, vzniká pak nárok na náhradu nákladů řízení žalobci. Při zastavení řízení je vždy přípustné odvolání účastníka do rozhodnutí, včetně rozhodnutí o nákladech řízení. a tvrzení, že tomu tak není u bagatelních sporů, je nepravdivé.

 

  

Touto cestou se zdejší soud důrazně ohrazuje proti zmíněným spekulativním a ničím nepodloženým tvrzením o nestandardních postupech v daném typu sporů, v nichž vystupuje společnost UP Promotion, s.r.o., Bezreklamky, s.r.o., a jejich právní zástupce.

 

Omlouvám se za obsáhlost vyjádření, ale problematika je složitější, než vyplývá ze "zkratkovitých" úvah autora. Vycházel jsem z faktů a platné právní úpravy.

V případě potřeby doplním, dovysvětlím.

 

 

 S pozdravem

 

                                    JUDr. Václav Nekola

                            mluvčí Okresního soudu  v Benešově

 

 

 

 

 

-----