Obvodní soud pro Prahu 8

Vnitřní oznamovací systém OS pro Prahu 8 pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing)

Dokument k vnitřnímu oznamovacímu systému OS pro Prahu 8 pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing) je dostupný zde.

 

Speciální e-mailová adresa pro přijímání oznámení je:  whistleblowing@osoud.pha8.justice.cz.

 

Písemné oznámení lze podat prostřednictvím podatelny Obvodního soudu pro Prahu 8 a to v pracovní dny a v pracovní době (viz úřední hodiny soudu na webových stránkách soudu). Takové oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING - K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY - NEOTVÍRAT".

 

Telefonické oznámení lze učinit u řešitele na tel. č.: + 420 251 442 303.

 

Osobní oznámení je možno podat v pracovní dny po domluvě termínu s řešitelem na tel. č.: + 420 251 442 303. Oznámení může být podle domluvy zaznamenáno na diktafon a následně přepsáno, nebo rovnou sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolovat, opravit a odsouhlasit opravy podpisem oznamovatele.

 

Oznámení týkající se Obvodního soudu pro Prahu 8 je možno podat také externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR těmito způsoby: písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky: + 420 221 997 840. Podrobnosti na webové stránce MSp: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Osoba příslušná pro přijímání, prošetřování, posouzení (řešitel)

Ing. Erika Stupková, tel. č.: + 420 251 442 303, mail: whistleblowing@osoud.pha8.justice.cz.

 

Informace podle §9 odst. 2) písm. b) bod3 zákona na ochranu oznamovatelů

Obvodní soud pro Prahu 8 si na základě odst. 34 preambule Směrnice vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání.

 

Obvodní soud pro Prahu 8 vylučuje přijetí oznámení od osob, které nejsou zaměstnanci, nebo pro soud nevykonávají práci nebo obdobnou činnost, nebo nejsou osoby v obdobném postavení.