Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 5

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Informace o příjmu elektronických podání

Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

 

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • zákonem č. 250/2017 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • Instrukcí MSp č. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených, 
  • vyhláškou č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
  • vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat emailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě je možné je soudu zaslat v kteroukoliv dobu. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:

                           Pondělí: 7.30 – 16.30         
                           Úterý:    7.30 – 16.00      
                           Středa:   7.30 – 17.00        
                           Čtvrtek: 7.30 – 16.00            
                           Pátek:    7.30 – 14.30               

Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

  1. Na elektronickou adresu:   podatelna@osoud.pha5.justice.cz

Pro urychlení zpracování je vhodné využít elektronickou adresu pracoviště, kterému řízení ve věci obsahově přísluší.

Komunikace prostřednictvím emailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být soudu vůbec doručena.

 

2.     Prostřednictvím datové schránky ID: j8xab2v

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt zde na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

 

3.     Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace.

 

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt zde na internetových stránkách http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, určené pro zvláštní druhy podání v elektronické podobě včetně návodů na jejich vyplnění a popisu způsobu jejich odesílání.

 

Pouze na předepsaných formulářích je možné podávat: 

 

·       návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu,

·       vybraná podání pro insolvenční řízení (návrhy na povolení oddlužení, přihlášky pohledávky, popření pohledávky věřitelem a hlasovací lístky). Tyto formuláře jsou rovněž zveřejněny na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

 

 

Pro podání určená do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníku jednotek je možné využít PDF formuláře nebo tzv. inteligentní elektronický formulář. Bližší informace o těchto podáních lze nalézt na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro každý PDF formulář je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání. Tyto popisy je nutné dodržovat. Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání. V některých případech může mít nesprávný způsob odeslání formuláře za následek, že k Vašemu podání nebude soud vůbec  přihlížet.

 

 

 

Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

 

1. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

2. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují se považují v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

     UPOZORNĚNÍ:  Za   poškozený  dokument  se  považuje  i  dokument, který  není  možné

     vytisknout. 

 

3. Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.)  a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení od placení DPH atd.) doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

 

     Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a  zvukové  dokumenty  doručené    

     soudu  na  elektronickou  adresu (emailovou  schránku)  nebo  prostřednictvím  datové  

     schránky   v   datových  formátech  dokumentů PNG, TIF,  TIFF, JPEG/JFIF,  MPEG-2,

     MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.  Tyto dokumenty musí být organizaci doručeny

     spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se       

     týkají.

 

     Soud  přijímá  dokumenty v datovém formátu XML pouze prostřednictvím aplikace webové

     služby, jejíž  popis  a  technická  dokumentace  jsou  zveřejněny  na  webových  stránkách

     aplikace ePodatelna.

 

     Soud  přijímá  podání  v  elektronické  podobě  doručené soudu  prostřednictvím  webové

     aplikace ePodatelna v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a

     RTF.

 

     UPOZORNĚNÍ:  Dokumenty  zaslané  soudu  v jiném než povoleném formátu se v souladu

     s ust.  §  3  odst. 1  vyhlášky č.  259/2012 Sb., o  podrobnostech  výkonu   spisové   služby 

     považují  za  nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

     DOPORUČENÍ:  Z   důvodu    zajištění   bezpečnosti   a   integrity   obsahu   dokumentu   

     doporučujeme  zasílat veškerá podání v elektronické  podobě v dokumentech formátu PDF    

     nebo  PDF/A.   Podání   v  tomto  formátu   zajistí  rovněž  nejrychlejší zpracování Vašeho

     podání.

 

UPOZORNĚNÍ:  Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

 

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla emailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle emailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 

 

 

 

 

4.   Do   předmětu  datové  zprávy   a  do názvu dokumentu  uvádějte  stručně jejich  obsah  

      (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

5.   Maximální   celková   velikost   datové   zprávy  (email,   datová  schránka  a  aplikace

      ePodatelna) včetně vložených dokumentů je shodně 20 MB.

 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

6.  Datovou zprávu  nebo  dokument  nešifrujte. V  opačném případě    bude   toto  podání      

     v  elektronické  podobě, které  nelze  zobrazit  uživatelsky  vnímatelným  způsobem  a      

     považováno  v  souladu s ust. § 3 odst. 1  vyhlášky č.  259/2012  Sb.,  o   podrobnostech

     výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

 

7. Pro datové zprávy obsahující dokumenty zakládané do sbírky listin je nutné dodržet další podmínky, jejichž specifikace je uvedena na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL-$

 

 

 

 

 

      Podepisování datových zpráv a dokumentů

 

Podání v elektronické podobě zaslaná soudu emailem, aplikací ePodatelna či  přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:

 

·       § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

·       § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

·       § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

·       § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 

 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno písemně.

 

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 

 

·       První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz

·       Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983

www: www.postsignum.cz

·       eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489

www: www.eidentity.cz

 

 

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za  kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím ,,jednotných kontaktních míst" podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v  aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

 

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu  uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán  kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

DOPORUČENÍ: Datové zprávy (email) a dokumenty podepisujte interními elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.

 

DOPORUČENÍ: V případě podání zaslaného soudu emailem podepište elektronickým podpisem jak samotný email, tak jednotlivé dokumenty (s přihlédnutím k jejich povaze). Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba v souladu s ust. § § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

 

 

POTVRzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpiSU

 

1.     O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané emailem, aplikací ePodatelna či  přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informování na Váš email potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejdříve, zda jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.)  si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.

 

Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či  přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.

 

           Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-

           li  možné   platnost   podpisu  ověřit, máte  v souladu s procesními předpisy (např. § 42

           odst.   3   zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský  soudní řád)  možnost   podání  v  zákonem

           stanovené lhůtě řádně doplnit.

 

2.     V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

Další informace k příjmu elektronických podání

         Na  zaslané  obchodní  sdělení  dle  zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách

         informační   společnosti nebo  jinou  nevyžádanou  poštu  (tzv.  SPAM)  nebude  soudem

         reagováno.

 

 

 

PODÁVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

a dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 

         

         Soud přijímá datové zprávy a dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-

         R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) nebo paměťové zařízení USB flash disk.

 

 

 

       UPOZORNĚNÍ:   Na   technických   nosičích  dat  je  možno podávat organizaci zejména

       statické  obrazové,  dynamické  obrazové  nebo  zvukové dokumenty v datových formátech

       dokumentů  PNG, TIF, TIFF,  JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV  a

       PCM,   které  slouží  jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat   

       soudu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné

       podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.