Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zastupování České republiky před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv

Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Zákonem č. 135/1996 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, byl Ministerstvu spravedlnosti svěřen úkol zastupovat stát v řízení před Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „Soud") na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva"). Vedle toho vláda zřídila funkci svého zmocněnce pro tuto agendu, jehož postavení a činnost se řídí statutem schváleným vládou (příloha k usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1024).

Zastupování České republiky před Výborem OSN pro lidská práva

Od roku 2003 plní Ministerstvo spravedlnosti a vládní zmocněnec obdobnou úlohu jako ve vztahu k Soudu též ve vztahu k Výboru OSN pro lidská práva v řízení podle Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, a to na základě zákona č. 517/2002 Sb., kterým byl změněn již uvedený zákon č. 2/1969 Sb.

Zastupování České republiky před dalšími mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv

Vláda svým usnesením ze dne 27. února 2017 č. 155 o systémovém řešení zastupování České republiky v řízeních o individuálních a kolektivních stížnostech před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv pověřila Ministerstvo spravedlnosti rovněž výkonem veškeré agendy související se zastupováním v těchto řízeních, a to před šesti dalšími mezinárodními orgány. Působnost Ministerstva spravedlnosti tak byla dále rozšířena o zastupování České republiky před:

  • Výborem Organizace spojených národů proti mučení,
  • Výborem Organizace spojených národů pro odstranění rasové diskriminace,
  • Výborem Organizace spojených národů pro odstranění všech forem diskriminace žen,
  • Evropským Výborem pro sociální práva při Radě Evropy,
  • Výborem Organizace spojených národů pro práva dítěte,
  • Výborem Organizace spojených národů pro nucená zmizení.

Kancelář vládního zmocněnce

Ačkoli stát tradičně zastupuje vládní zmocněnec či agent (Agent of the Government / Agent du Gouvernement), jedná se o výkon pravomoci státu Ministerstvem spravedlnosti, i když s určitými zvláštnostmi oproti fungování běžného odboru ústředního orgánu státní správy. Vládní zmocněnec zabezpečuje obhajobu státu jako celku; jeho ústy a perem promlouvají všechny tři státní moci, nikoli jenom exekutiva, jejíž je součástí. Je tak de facto advokátem státu. Kancelář vládního zmocněnce v současné době tvoří kromě vládního zmocněnce JUDr. Víta A. Schorma a sekretářky osm odborných pracovníků.  

Další činnosti kanceláře vládního zmocněnce

Činnost kanceláře vládního zmocněnce se nicméně nevyčerpává jen zastupováním státu před Soudem, ale zahrnuje také další aktivity, které z vázanosti České republiky mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv přímo či nepřímo vyplývají. Kancelář poskytuje informace o judikatuře Soudu ostatním odborům Ministerstva spravedlnosti, případně dalším zájemcům z resortu justice. Vyjadřuje se k návrhům zákonů zejména s ohledem na jejich možnou kolizi s některými ustanoveními Úmluvy. Sama rovněž iniciuje přijetí opatření, která mají za cíl zajistit soulad právního řádu s Úmluvou, a to jak ex post v případě rozsudků Soudu konstatujících porušení Úmluvy ze strany České republiky, tak ex ante na základě průběžného sledování a analýzy judikatury Soudu ve vztahu k jiným zemím. K tomu lze odkázat na činnost Kolegia expertů pro výkon rozsudků Soudu a provádění Úmluvy. Pracovníci kanceláře vládního zmocněnce také konají přednášky na téma judikatury Soudu a dalších mezinárodních závazků České republiky v oblasti lidských práv pro soudce, státní zástupce a další odborníky. Svébytnou aktivitou je i zapojení kanceláře vládního zmocněnce do diskusí o reformě systému Úmluvy, vedených v Radě Evropy.

Kancelář vládního zmocněnce zajišťuje a zveřejňuje překlady rozsudků Soudu vydaných proti České republice a některých dalších rozhodnutí. Též vydává svůj čtvrtletní Zpravodaj, který obsahuje anotace významných čerstvých judikátů Soudu. Překlady i anotace jsou navíc k dispozici v české databázi judikatury Soudu. Dostupné jsou také výroční zprávy o vyřizování stížností podaných proti České republice k Soudu a oznámeních a stížnostech podaných k dalším mezinárodním kontrolním orgánům v oblasti lidských práv.

Je zřejmé, že nejlepší způsob, jak obhajovat Českou republiku, je snažit se o to, aby k porušení práv a svobod, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala, vůbec nedocházelo. Kancelář vládního zmocněnce proto ráda v mezích svých možností zodpoví veškeré dotazy týkající se Úmluvy,  judikatury Soudu a dalších mezinárodních závazků, se kterými se na ni obrátí zejména soudci, ale i další pracovníci justice. Ráda také (například formou přednášky či semináře) seznámí zájemce z řad odborné veřejnosti s nejdůležitějšími problémy z dané oblasti.