Zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv

Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv hájí zájmy České republiky jako demokratického právního státu dodržujícího lidská práva a základní svobody v řízeních podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem ministrů Rady Evropy ve věcech, které navazují na řízení před Soudem, jejichž byla Česká republika účastníkem.

K zastupování vláda zřídila funkci zmocněnce, jehož postavení a činnost se řídí statutem schváleným vládou (příloha k usnesení vlády č. 420 ze dne 14. června 2023).

Zastupování České republiky před dalšími mezinárodními orgány ochrany lidských práv

Vládní zmocněnec hájí zájmy České republiky také v řízeních o kolektivních stížnostech před Evropským výborem pro sociální práva, který dohlíží na provádění práv chráněných Evropskou sociální chartou, stejně jako při posuzování stavu provádění jeho rozhodnutí vydaných v těchto řízeních.

Dále vládní zmocněnec zastupuje stát před:

  • Výborem OSN pro lidská práva,
  • Výborem OSN proti mučení,
  • Výborem OSN pro odstranění rasové diskriminace,
  • Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen,
  • Výborem OSN pro práva dítěte,
  • Výborem OSN pro nucená zmizení a
  • Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením,
  • a při posuzování stavu provádění rozhodnutí vydaných v těchto řízeních.

Kancelář vládního zmocněnce

Ačkoli stát tradičně zastupuje vládní zmocněnec či agent (Agent of the Government / Agent du Gouvernement), jedná se o výkon pravomoci státu Ministerstvem spravedlnosti, i když s určitými zvláštnostmi oproti fungování běžného odboru ústředního orgánu státní správy. Vládním zmocněncem je ředitel odboru kanceláře vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti, nerozhodne-li vláda na návrh ministra spravedlnosti jinak. Vládní zmocněnec zabezpečuje obhajobu státu jako celku.

V letech 2002–2022 byl vládním zmocněncem JUDr. Vít A. Schorm.

V současné době je vládním zmocněncem Mgr. Petr Konůpka (životopis zde).

Další činnosti kanceláře vládního zmocněnce

Činnost kanceláře vládního zmocněnce zahrnuje také další aktivity, které z vázanosti České republiky mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv přímo či nepřímo vyplývají.

Kancelář poskytuje informace o judikatuře Soudu ostatním odborům Ministerstva spravedlnosti, případně dalším zájemcům z resortu justice. Vyjadřuje se také ke slučitelnosti ustanovení vybraných právních předpisů a jejich návrhů s ustanoveními Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva") a dalších mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a základních svobod.

Sama iniciuje přijetí opatření, která mají za cíl zajistit soulad právního řádu s Úmluvou, případně i s jinými mezinárodními úmluvami o ochraně lidských práv a základních svobod, a to jak ex post v případě rozsudků Soudu konstatujících porušení Úmluvy ze strany České republiky, tak ex ante na základě průběžného sledování a analýzy judikatury Soudu ve vztahu k jiným zemím. K tomu lze odkázat na činnost Kolegia expertů pro výkon rozsudků Soudu a provádění Úmluvy. 

Pracovníci kanceláře vládního zmocněnce také konají přednášky či semináře na téma judikatury Soudu a dalších mezinárodních závazků České republiky v oblasti lidských práv pro soudce, státní zástupce a další odborníky, jakož i pro studenty právnických fakult. Pracovníci kanceláře vládního zmocněnce se podílejí i na činnosti výborů zřízených Radou vlády pro lidská práva, případně jiných odborných či pracovních skupin. Spolupodílí se také na přípravě studijních textů a chodu zkušebních komisí při Úřadu vlády pro zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby lidská práva. Svébytnou aktivitou je i zapojení kanceláře vládního zmocněnce do diskusí o reformě systému Úmluvy, vedených v Radě Evropy.

Kancelář vládního zmocněnce zajišťuje a zveřejňuje překlady rozsudků Soudu vydaných proti České republice a některých dalších rozhodnutí. Též vydává svůj čtvrtletní Zpravodaj, který obsahuje anotace významných aktuálních judikátů Soudu. Překlady i anotace jsou navíc k dispozici v české databázi judikatury Soudu. Dostupné jsou také výroční zprávy o vyřizování stížností podaných proti České republice k Soudu a oznámeních a stížnostech podaných k dalším mezinárodním orgánům ochrany lidských práv.

Je zřejmé, že nejlepší způsob, jak obhajovat Českou republiku, je snažit se o to, aby k porušení práv a svobod, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala, vůbec nedocházelo. Kancelář vládního zmocněnce proto ráda v mezích svých možností zodpoví veškeré dotazy týkající se Úmluvy, judikatury Soudu a dalších mezinárodních závazků, se kterými se na ni obrátí zejména soudci, ale i další pracovníci justice. Ráda také (například formou přednášky či semináře) seznámí zájemce z řad odborné veřejnosti s nejdůležitějšími problémy z dané oblasti.