Odškodňování v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti – odbor odškodňování jménem státu posuzuje uplatněné nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci v oblasti justice z hlediska možnosti jejich mimosoudního uspokojení. Jedná se o neformální projednání, které nemá povahu správního řízení. Jeho výsledkem je v kladném případě úplné (či částečné) vypořádání uplatňovaného nároku a výplata odpovídající peněžité částky. V záporném případě odbor odškodňování projednání uzavře sdělením stanoviska, že nárok není možné mimosoudně vypořádat. Ten, kdo není s odmítavým stanoviskem srozuměn a hodlá prokazovat důvodnost tvrzeného nároku, má možnost žalobou podanou proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti vyvolat občanské soudní řízení.

Místní příslušnost soudu je v tomto případě dána na výběr žalobci tak, že žalobu podá buď u okresního soudu (či soudu jemu na roveň postavenému) v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody, anebo u Obvodního soudu pro Prahu 2, který je obecným soudem státu v případě, že jménem České republiky přísluší jednat Ministerstvu spravedlnosti. V případě sporných nároků, které žadatel uplatnil cestou občanského soudního řízení, vystupují pověření zaměstnanci před obecnými soudy jménem žalované.

Odbor odškodňování nezajišťuje úkoly spojené se zastupováním státu před Evropským soudem pro lidská práva. K této problematice lze získat informace na stránkách zde

Kromě jednání za stát ve věcech náhrady škody odbor odškodňování také zajišťuje rozhodování o žádostech obětí trestných činů o peněžitou pomoc či o žádostech poškozených o uspokojení jejich oprávněných majetkových nároků z výnosů majetkových trestních sankcí, které byly pachatelům trestného činu uloženy.

Základní právní předpisy, jimiž je vymezena působnost Ministerstva a z nichž vychází činnost odboru odškodňování naletnete zde.

Návody k řešení životních situací dle standardu ISVS:

Následující návody popisují postup při uplatnění nároků a obsahují odkazy na další informativní materiály.

Postup uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora naleznete zde.

Postup při zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, naleznete zde.

Postup pro uspokojení majetkového nároku na náhradu škody způsobené trestným činem z výnosu majetkové trestní sankce uložené pachateli, odsouzenému za tento trestný čin naleznete zde.