Právní předpisy

Základními právními předpisy, jimiž je vymezena působnost Ministerstva spravedlnosti a z  nichž vychází činnost odboru odškodňování, jsou:

  • zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů;
  • nařízení vlády č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358//1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád);
  • zákon č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů 
  • vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů;
  • zákon č. 59/2017 Sb. o použití prostředků z majetkových trestních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů