Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci člena Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi (GRETA)

Na základě Pravidel pro výběr kandidátů na funkci člena Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi, vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) výběrové řízení na kandidáty na funkci člena GRETA.

Požadavky na osobu kandidáta

Kandidát na funkci člena GRETA musí:

a) být státním občanem České republiky,

b) být bezúhonný,

c) mít vysoký morální charakter,

d) mít ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání,

e) mít potřebné znalosti v oblasti ochrany lidských práv, asistence a ochrany obětí a činností namířených proti obchodování s lidmi nebo mít profesionální zkušenosti v oblasti působnosti Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi,

f) skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce člena GRETA po případném zvolení,

g) aktivně ovládat anglický nebo francouzský jazyk.

 

Náležitosti kandidatur

Součástí předložených kandidatur musí být:

  • podepsaný životopis ve formátu podle přiloženého vzoru v anglickém jazyce a v libovolném formátu v českém jazyce;
  • motivační dopis v českém jazyce a anglickém nebo francouzském jazyce;
  • kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího státní občanství České republiky;
  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
  • originál výpisu z rejstříku trestů, který není starší než dva měsíce od data doručení kandidatury na Ministerstvo spravedlnosti,
  • ověřená kopie lustračního osvědčení a originál čestného prohlášení osob narozených před 30. 11. 1971, ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.;

Součástí kandidatury mohou být další dokumenty, které podle názoru kandidáta osvědčují splnění požadavků na kandidáta na funkci člena GRETA (doklady o jazykových schopnostech, přehledy vědecké činnosti, doporučující dopisy apod.)

Zde je k dispozici Modelové CV

Předkládání kandidatur

Kandidatury předkládají jednotliví kandidáti ministerstvu, v obálce označené „Výběrové řízení na funkci člena GRETA. Kandidatury je možno doručit do konce uvedené lhůty buď osobně do podatelny ministerstva v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek 7:45 – 16:15 hodin), datovou službou podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Kancelář vrchního ředitele pro mezinárodní a evropskou spolupráci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

 

Lhůta pro předkládání kandidatur uplyne dne 31. července 2024 v 16:15 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich podání k poštovní přepravě.

Kandidáti mohou být vyzváni k doplnění kandidatury nebo upřesnění skutečností v ní uvedených.

 

Další postup výběrového řízení

Kandidáti – s výjimkou těch, kteří zjevně nesplňují obligatorní požadavky na kandidáta na funkci člena GRETA – budou komisí pro výběr kandidátů pozváni na ústní pohovor.

Komise vybere maximálně tři nejvhodnější kandidáty. V případě většího počtu vhodných kandidátů komise vybere také maximálně dva náhradníky. Předseda komise následně vyrozumí uchazeče o výsledku výběrového řízení.

Výslednou kandidátní listinu spolu se životopisy jednotlivých kandidátů předá předseda komise ministru spravedlnosti, který jí následně prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí postoupí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

Volba členů GRETA pak probíhá na jednání Výboru smluvních stran Rady Evropy, jehož zasedání svolává předseda. Procedurální otázky volby se řídí Rezolucí CM/RES(2013)28 – Pravidla pro volební proceduru členů Expertní skupiny pro potírání obchodu s lidmi schválené Výborem ministrů Rady Evropy dne 24. října 2013.

Další podrobnosti týkající se procesu výběru kandidátů jsou upraveny v Pravidlech.

Případné dotazy týkající se výběrového řízení adresujte Mgr. Barboře Holušové z Kanceláře vrchního ředitele pro mezinárodní a evropskou spolupráci Ministerstva spravedlnosti ČR (e-mail:bholusova@msp.justice.cz, tel.: 221 997 589).

 

20.5. 2024