Zajištění právní pomoci v EU v civilních věcech

Dne 14. prosince 2004 vstoupil v účinnost zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie.

Účelem tohoto zákona je podpořit poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech fyzickým osobám, které nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u soudu v druhém členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. zaplatit soudní poplatky, odměnu advokátovi).  
 
„Přeshraničním sporem" je podle tohoto zákona spor vyplývající z  občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje. Za řízení o přeshraničním sporu se považují též všechna řízení navazující na řízení o přeshraničním sporu, rozumí se tím řízení o všech řádných i mimořádných opravných prostředcích (v ČR odvolání, obnova řízení, dovolání), jakož i  řízení o uznání rozhodnutí, řízení o prohlášení vykonatelnosti a řízení vykonávací nebo exekuční. 

Upozornění: Za přeshraniční spor se nepovažuje spor vyplývající ze správních vztahů mezi občanem a správním úřadem, tj. spor projednávaný správními soudy v soudním řízení správním (např. v SRN sociálními  soudy).

Zákon č. 629/2004 Sb.  rozlišuje zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech,

 1. kdy soudem, který spor rozhoduje,  je soud jiného členského státu než České republiky
 2. kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud České republiky.

1. Zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech („tuzemské oprávněné osobě") v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud jiného členského státu než ČR (§ 8–§ 10 zákona č. 629/2004 Sb.)

V těchto případech zajišťuje mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR právní pomoc tuzemským oprávněným osobám, kterými jsou:

 • státní občané ČR (pokud mají na území ČR místo trvalého pobytu nebo pokud se na území ČR obvykle zdržují),
 • cizinci, kteří na území ČR v souladu se zvláštními předpisy pobývají nepřetržitě po dobu delší 90 dnů,  nebo
 • cizinci, jimž byl udělen azyl na území ČR.

Upozornění: Na základě tohoto zákona nelze v jiném členském státě EU ani v České republice zajistit právní pomoc v přeshraničním sporu právnickým osobám.
 
Mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti:  

 • přijímá žádosti tuzemských oprávněných osob o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu (dále jen „žádost"). Formulář žádosti je součástí této Informace a naleznete jej v zápatí této webové stránky Ministerstva spravedlnosti, kde jej lze stáhnout nebo vytisknout. Těm, kteří tuto možnost nemají, zašle mezinárodní odbor formulář žádosti na požádání.  Je nezbytné, aby žadatel o právní pomoc žádost řádně vyplnil, vlastnoručně podepsal a připojil k ní doklady, na něž v žádosti odkazuje (např. doklad o jeho příjmu, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek atd.),
 • předává řádně vyplněné žádosti do 15 dnů, ode dne jejich doručení Ministerstvu spravedlnosti, popřípadě ode dne odstranění jejich vad, příslušnému orgánu členského státu,
 • potvrzuje tuzemským oprávněným osobám, že jejich žádost byla příslušnému orgánu členského státu předána.

Ministerstvo je dále povinno poskytnout oprávněné tuzemské osobě potřebnou součinnost k tomu, aby žádost splňovala všechny náležitosti stanovené právem členského státu. Poučí účastníka, jakým způsobem a v jaké lhůtě má vady žádosti odstranit, a je-li třeba, pořídí na náklad státu překlad žádosti a písemností, které k ní musejí být připojeny, do cizího jazyka.
 
Tuzemské oprávněné osoby jsou povinny ministerstvu současně s podáním žádosti sdělit, zda požádaly o zajištění právní pomoci přímo příslušný orgán jiného členského státu, či nikoliv.
 
Upozornění:

Po odeslání žádosti příslušnému orgánu druhého členského státu Ministerstvo spravedlnosti ČR není oprávněno poskytovat žadatelům další součinnost.

O tom, zda bude žadateli poskytnuta právní pomoc v požadovaném rozsahu, rozhoduje na základě žádosti a podle vnitrostátních předpisů příslušný orgán (soud) druhého členského státu a Ministerstvo spravedlnosti ČR nemůže do jeho postupu a rozhodování nijak zasahovat.

Doručení žádosti příslušnému orgánu (soudu) druhého členského státu a jeho rozhodování o žádosti si vyžádá delší dobu. Nelze proto spoléhat např. na to, že o zajištění právní pomoci bude rozhodnuto ještě předtím, než skončí lhůta, do níž se má tuzemská oprávněná osoba vyjádřit k žalobě, kterou jí zaslal soud druhého členského státu nebo přede dnem, kdy se má tuzemská oprávněná osoba dostavit na základě předvolání k tomuto soudu. Doporučujeme proto tuzemským oprávněným osobám, aby nečekaly na rozhodnutí o jejich žádosti o zajištění právní pomoci a k žalobě se vyjádřily. Pokud by tak ve stanovené lhůtě neučinily, mohl by soud druhého členského státu usoudit, že s tvrzením žalobce souhlasí. Stejně tak, jestliže se tuzemská oprávněná osoba nedostaví na předvolání k soudu druhého členského státu, může tento soud rozhodnout spor i bez její přítomnosti, tj. vydat tzv. rozsudek pro zmeškání. 
 
Tuzemským oprávněným osobám, jež se rozhodnou požádat o zajištění právní pomoci ve druhém členském státě ve sporu, který v něm chtějí zahájit, doporučujeme, aby si předem ujasnily, jaké údaje uvedou v částech B a C žádosti o zajištění právní pomoci (tj. povahu nebo předmět sporu, jeho okolnosti, přesné označení žalovaného atd.). Neúplné nebo nepřesné údaje by mohly zavinit prodlení ve vyřizování žádosti ve druhém členském státě, v krajním případě její zamítnutí.      

Zákon č. 629/2004 Sb. opravňuje Ministerstvo spravedlnosti (jeho mezinárodní odbor), aby  rozhodlo ve správním řízení, že se přijetí žádosti zamítá a žádost žadateli vrací:

 • pokud žádost nebyla podána oprávněnou tuzemskou osobou,
 • žádost se netýká přeshraničního sporu,
 • žádost je zjevně bezdůvodná vzhledem k tomu, že jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva,
 • tuzemská oprávněná osoba neodstranila vady žádosti ve lhůtě stanovené ministerstvem, nebo
 • ji podala tuzemská oprávněná osoba, která již v této věci podala žádost přímo příslušnému orgánu jiného členského státu.

Proti takovému správnímu rozhodnutí je možné podat rozklad podle § 15 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) žadateli o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu. Rozklad je třeba v této lhůtě zaslat nebo doručit mezinárodnímu odboru Ministerstva spravedlnosti, o rozkladu rozhoduje ministr spravedlnosti na návrh rozkladové komise.

Ministerstvo spravedlnosti dále může ve správním řízení rozhodnout, že tuzemská oprávněná osoba je povinna nahradit českému státu zcela nebo zčásti náklady na překlad žádosti nebo písemností, které k ní musejí být připojeny, do cizího jazyka, pokud byla žádost příslušným orgánem jiného členského státu zamítnuta nebo tento orgán rozhodl, že tuzemská oprávněná osoba je povinna nahradit zcela nebo zčásti náklady, které na dosud poskytnutou právní pomoc byly za ni vynaloženy; ministerstvo je tak oprávněno rozhodnout do tří let ode dne, kdy rozhodnutí příslušného orgánu členského státu nabylo právní moci.

2. Zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech („zahraniční oprávněné osobě") v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud České republiky (§ 2–7 zákona č. 629/2004 Sb.).

Pokud je soudem, který spor rozhoduje, soud České republiky, zajišťuje právní pomoc v přeshraničním sporu tento soud. Ten také zkoumá, zda fyzická osoba splňuje následující podmínky:

 • zda má místo trvalého pobytu nebo se obvykle zdržuje na území jiného členského státu než České republiky,
 • zda podala procesnímu soudu sama nebo prostřednictvím k tomu příslušného orgánu členského státu anebo prostřednictvím ministerstva žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu podle vzoru, který stanoví prováděcí právní předpis,
 • zda její finanční a sociální poměry odůvodňují přiznat jí zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků a
 • zda žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu není zjevně bezdůvodná vzhledem k tomu, že jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Zajištěním právní pomoci v přeshraničním sporu zahraniční oprávněné osobě v ČR se rozumí:

 • ustanovení zástupce v řízení před procesním soudem,
 • ustanovení tlumočníka,
 • osvobození od soudních poplatků a od placení zálohy na náklady důkazu,
 • pořízení překladu písemností,
 • náhrada nezbytných cestovních nákladů, pokud je její přítomnost před procesním soudem nezbytná.

O žádosti zahraniční oprávněné osoby rozhodne procesní soud usnesením. Rozhodnutí, že se právní pomoc zahraniční oprávněné osobě poskytne, se vztahuje i na všechna navazující řízení. Procesní soud i bez návrhu do 3 let od právní moci posledního rozhodnutí v tomto sporu rozhodne, že zahraniční oprávněná osoba je povinna nahradit státu zcela nebo zčásti náklady, pokud zjistí skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Formulář žádosti ke stažení nebo vytisknutí