Oddělení boje proti korupci

Oddělení boje proti korupci  je součástí Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce na Ministerstvu spravedlnosti. 

Hlavní agendou Oddělení boje proti korupci (dále jen "Oddělení") je koordinace činností jednotlivých resortů v boji proti korupci včetně plnění úkolů stanovených ve vládních materiálech koncepční povahy. Oddělení v tomto směru resortům poskytuje i metodickou podporu. Oddělení zabezpečuje plnění závazků resortu z ratifikovaných mezinárodních úmluv včetně zajištění činnosti vyplývající z členství Ministerstva spravedlnosti v mezinárodních hodnotících mechanismech a členství ČR v EU, Radě Evropy a dalších mezinárodních organizacích a platformách. 

Oddělení dále:

  1. zpracovává analýzy možných opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti za využití národních i zahraničních vzorů,
  2. zajišťuje fungování Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci a jejich pracovních komisí, resp. pracovních komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci,
  3. zajišťuje činnost Meziresortní koordinační skupiny pro boj proti korupci,
  4. zajišťuje koncepční, metodickou a koordinační činnost při zpracování a provádění hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy z hlediska hodnocení korupčních rizik (CIA),
  5. zabezpečuje plnění závazků resortu z ratifikovaných mezinárodních úmluv a zajišťuje členství Ministerstva spravedlnosti v mezinárodních hodnotících mechanismech, zejména Skupině států proti korupci (GRECO) Rady Evropy, Pracovní skupině proti korupci OECD a Revizní implementační skupině Úmluvy OSN proti korupci,
  6. koordinuje činnosti spojené s členstvím ČR v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership),
  7. koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy vyplývající z Rámcového resortního interního protikorupčního programu,
  8. zajišťuje činnosti vyplývající z pravidel etiky a Etického kodexu zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti,
  9. přijímá písemná či telefonická oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání, v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, věcně příslušnými ústředními správními úřady, orgány samosprávy a ostatními institucemi vyhodnocuje jejich obsah a v souladu s kompetencemi Ministerstva spravedlnosti je vyřizuje,
  10. zajišťuje vzdělávání a školící činnost v oblasti hodnocení korupčních rizik a boje proti korupci na vládní úrovni v rámci veřejné správy.  

Pro oznámení podezření z korupčního jednání či získání informací o rezortním protikorupčním programu klikněte ZDE

Více informací o vládním boji s korupcí zjistíte na www.korupce.cz

Rezortní protikorupční program; Etický kodex a pravidla etiky státních zaměstnanců