EU - Trestní právo hmotné

Přehled právních předpisů:

Boj proti obchodování s drogami

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.

Útoky proti informačním systémům

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 

Padělání eura a dalších platebních prostředků

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/713/EU o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV

Zajištění a konfiskace majetku z trestné činnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1805/EU ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1673/EU ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti;

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV z 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci;

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (2001/500/SVV)

Finanční zájmy Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/1371/EU ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie

Obchodování s lidmi

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

Terorismus

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/541/EU ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV

Zneužívání dětí

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Korupce

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí v soukromém sektoru

Boj proti rasismu a xenofobii

Nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie;

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva

Nezákonný přechod hranic a nezákonný pobyt na území státu

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu;

Směrnice Rady 2002/90/ES z 28. listopadu 2002, kterou se definuje umožnění nezákonného vstupu, tranzitu a pobytu

Znečištění z lodí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí