Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráci. Přispívající státy, kladou velký důraz na sdílení,  výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci což je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Podpora z Fondů EHP a Norska je realizována v rámci několikaletých cyklů, tzv. Programových období.

Programové období 2004–2009

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2004–2009 vyčleněno celkem 82,9 mil EUR. Z toho bylo pro realizaci individuálních projektů a programů alokováno 2,49 mil. EUR pro oblast Implementace Schengenského acquis a posilování justice.

Přehled projektů:

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO             PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby
 CZ 0001-18
Probační a mediační služba 1.11.2009 30.11.2010 2 944 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
E-learningové vzdělávání v resortu justice
CZ00056 
Ministerstvo spravedlnosti  1.2.2008 30.11.2011 15 275 000 Kč

Programové období 2009–2014

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2009–2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Z toho 4,9 mil. EUR bylo alokováno na program Budování kapacit a spolupráce v justici. Cílem programu bylo zlepšení účinnosti soudního systému, podpora zranitelných skupin ve věznicích a příprava vězňů pro běžný život ve společnosti. Dalším cílem bylo překonávání problémů s přeplněností věznic a zvyšování kompetencí pracovníků probační a mediační služby a vězeňské služby.

Přehled projektů:

PROGRAM                NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE

Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu
NF-CZ15-BFB-1-020-01-2017
Probační a mediační služba 28.8.2017 8.9.2017 1 043 939 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti  otevřených věznic

NF-CZ15-BFB-1-021-01-2017

Ministerstvo spravedlnosti 21.8.2017 24.8.2017 430 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Bilaterální spolupráce zaměstnanců českých a norských ženských věznic
NF-CZ15-BFB-1-019-2017
Vězeňská služba 9.8.2017 15.9.2017 1 171 680 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Mezinárodní konference - otevřená věznice (Stráž pod Ralskem)
NF-CZ15-BFB-1-018-01-2017
Ministerstvo spravedlnosti 6.3.2017 7.3.2017 462 460 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - prohloubení znalostí o systému otevřené věznice
NF-CZ15-BFB-1-017-01-2016
Ministerstvo spravedlnosti 22.8.2016 24.8.2016 481 161 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Rumunsku na téma "ECHR jako integrální součást justiční metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
NF-CZ15-BFB1-016
Ministerstvo spravedlnosti 6.4.2016 8.4.2016 425 575 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Polsku "ECHR jako integrální součást justiční
metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
NF-CZ15-BFB-1-013-01-2015
Ministerstvo spravedlnosti 28.9.2015 29.9.2015 31 194 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů
NF-CZ15-BFB-1-012-2015
Ministerstvo spravedlnosti 14.9.2015 18.9.2015 603 667 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 16 135 983 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 13 297 038 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

NF-CZ15-PDP5-005-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 14 885 381 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014                                                        

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 13 959 008 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim

NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014

Vězeňská služba 1.9.2014 30.4.2017 13 959 205 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zavedení videokonferencí v resortu justice

NF-CZ15-PDP-1-003-01-2014

Ministerstvo spravedlnosti 20.8.2014 30.4.2017 61 129 617 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR

NF-CZ15-PDP-2-001-01-2013

Probační a mediační služba 12.6.2014 30.4.2017 11 106 911 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Řízení Programu CZ 15 (Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů)
NF-CZ15-MNG-3-010-2015

Ministerstvo spravedlnosti 16.6.2013 30.9.2017 1 470 545 Kč

Programové období 2014–2021

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 vyčleněno celkem 184,5 milionů EUR, z toho pro resort justice cca 9 mil. EUR. Resort justice bude čerpat finanční podporu z Programu Spravedlnost, z něhož půjde celkem 6 mil. EUR na projekty zaměřené na alternativní opatření v oblasti vězeňství, podporu nápravných opatření ve vězeňské a následné péči, implementaci reintegračních programů a vzdělávacích aktivit pro osoby ve výkonu trestu.

Dále z programu Řádná správa věcí veřejných je celkem 850 tisíc EUR směřováno na aktivity vedoucí ke zlepšení obecného vnímání problematiky korupce v České republice a její prevence.

A z programu Lidská práva je přes 2 mil. EUR směřováno na projekty, které mají za cíl zvýšení informovanosti o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv, dále pak na aktivity, které povedou ke zlepšení situace obětí trestných činů.

 

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ REALIZACE UKONČENÍ REALIZACE VÝŠE DOTACE
Norské fondy - Lidská práva

Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny
LP-PDP6-001

více zde

Justiční akademie 01.01.2020 31.12.2023 36 143 241 Kč

Norské fondy - Lidská práva

 

 

 

 

Norwegian Grants - programme Justice

Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv
LP-PDP5-001

více zde

 

The Awareness Raising on the jurisprudence of the European Court of Human Rights and other international human rights obligations of the Czech Republic

LP-PDP5-001

more info

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

 

Ministry of Justice of the Czech Republic

01.01.2020

 

 

 

 

 

1. 1. 2020

31.12.2023

 

 

 

 

 

31. 12. 2023

20 400 000 Kč

 

 

 

 

 

20 400 000 CZK

Norské fondy - Lidská práva Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR
LP-PDP7-001
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 01.01.2020 31.12.2023 7 650 000 Kč
Norské fondy - Spravedlnost Zpátky do života
SP-PDP3-001
Probačné a mediační služba 01.05.2020 30.04.2024 57 885 000 Kč
Norské fondy - Spravedlnost Řízení programu spravedlnost
SP-MNG-02-001
Ministerstvo spravedlnosti 01.01.2019 30.09.2024 2 293 868 Kč
Norské fondy - Spravedlnost

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů
SP-PDP2-001

více zde

Vězeňská služba 01.03.2020 29.02.2024 40 545 000 Kč

Norské fondy - program Spravedlnost

 

 

Norwegian Grants - programme Justice

Systém společného vzdělávání

SP - PDP 1 - 001

více zde


Common Education System - strenghtening cooperation in the criminal justice and social system
SP- PDP 1 - 001

more info

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

Ministry of Justice of the Czech Republik

1.8.2020

 

 

 

1.8.2020

30.10.2023

 

 

 

30.10.2023

20 451 000 Kč

 

 

 

802 000 EUR

EHP fondy  - Řádná správa

 

 

 

Good Governance

Zintenzivnění boje proti korupci zvýšením povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu      
GG-PDP5-001

více zde

Strengthening the Fight against Corruption by Increasing General Awareness of the Public Sector Focusing on Judges, Prosecutors and Public Administration

more info

 

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

Ministry of Justice of the Czech Republic

1.8.2020

 

 

 

 

1.8.2020

31.10.2023

 

 

 

 

31.10.2023

25 500 000 Kč

 

 

 

 

25 500 000 Kč