Agregátor obsahu Agregátor obsahu

FAQ - Podpůrný orgán

 1. Jak se podpůrný (zapisující) orgán přihlašuje do Centrálního registru oznámení? 
 2. Co se zapisuje do Centrálního registru oznámení - identifikace veřejného funkcionáře?
 3. Zapisují se do Centrálního registru oznámení i veřejní funkcionáři, kteří nemají povinnost podávat oznámení, neboť nevykonávají žádnou z činností dle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů? 
 4. Jaký je rozsah zapisovaných údajů o veřejných funkcionářích do Centrálního registru oznámení?
 5. Jaké jsou metody zápisu veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení?  
 6. Jak podpůrný (zapisující) orgán získá jméno a heslo pro přihlášení veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení, aby jej mohl předat veřejnému funkcionáři?
 7. Je nějaká doporučená forma, jak přihlašovací údaje veřejným funkcionářům distribuovat? 
 8. Kteří pracovníci podpůrného (zapisujícího) orgánu mají do Centrálního registru oznámení přístup?
 9. Je podpůrný (zapisující) orgán za něco odpovědný?
 10. Jak podpůrný (zapisující) orgán zjistí, zda veřejný funkcionář podal oznámení? 
 11. O čem podpůrný (zapisující) orgán informuje veřejného funkcionáře?
 12. Co dalšího poskytuje podpůrný (zapisující) orgán veřejným funkcionářům?
 13. Jak má podpůrný (zapisující) orgán přidávat funkce veřejných funkcionářů a provádět další změny?
 14. Lze vymazat osobu, která byla zapsaná do Centrálního registru oznámení, ale není veřejným funkcionářem?
 15. Co dělat s oznámeními a žádostmi o nahlížení podaných do 31. srpna 2017?
 16. Musí podpůrný (zapisující) orgán nahrávat do Centrálního registru oznámení všechny oznámení a žádosti, které byly podané před 1. září 2017?
 17. Co má podpůrný (zapisující) orgán dělat, když se na něho obrátí veřejnost s žádostí o nahlížení do registru oznámení?
 18. Jak postupovat v případě, že podpůrný (zapisující) orgán zapsal veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení po uplynutí zákonné lhůty?
 19. Sporné otázky řešené podpůrnými orgány při zápisech veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení.

 

 1. Jak se podpůrný (zapisující) orgán přihlašuje do Centrálního registru oznámení? 
 1. Co se zapisuje do Centrálního registru oznámení - identifikace veřejného funkcionáře?
 1. je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 2. bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 3. rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě, nebo
 4. se podílí na vedení trestního stíhání.
 1. Zapisují se do Centrálního registru oznámení i veřejní funkcionáři, kteří nemají povinnost podávat oznámení, neboť nevykonávají žádnou z činností dle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů? 

Ne. Centrální registr oznámení je primárně registrem oznámení, a nikoli registrem veřejných funkcionářů, proto se veřejní funkcionáři, kteří nemají oznamovací povinnost dle zákona o střetu zájmů, do registru nezapisují.

 1. Jaký je rozsah zapisovaných údajů o veřejných funkcionářích do Centrálního registru oznámení?
 • jméno a příjmení veřejného funkcionáře,
 • datum a místo narození veřejného funkcionáře,
 • organizace, ve které veřejný funkcionář působí,
 • funkce, kterou veřejný funkcionář zastává,
 • datum zahájení / skončení výkonu funkce.

V případě zápisu ukončení výkonu funkce podpůrný (zapisující) orgán do Centrálního registru oznámení zapíše pouze datum, kdy k této skutečnosti došlo. Zde je třeba zdůraznit, aby podpůrné (zapisující) orgány tuto povinnost důsledně plnily, neboť dochází k případům, kdy veřejný funkcionář podává výstupní oznámení dříve, než ukončení výkonu funkce bylo podpůrným orgánem do registru zapsáno.

 1. Jaké jsou metody zápisu veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení?  
 1. Jak podpůrný (zapisující) orgán získá jméno a heslo pro přihlášení veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení, aby jej mohl předat veřejnému funkcionáři?
 1. Je nějaká doporučená forma, jak přihlašovací údaje veřejným funkcionářům distribuovat? 
 1. Kteří pracovníci podpůrného (zapisujícího) orgánu mají do Centrálního registru oznámení přístup?
 1. Je podpůrný (zapisující) orgán za něco odpovědný?
 1. Jak podpůrný orgán zjistí, zda veřejný funkcionář podal oznámení? 
 1. O čem podpůrný (zapisující) orgán informuje veřejného funkcionáře?
 1. Co dalšího poskytuje podpůrný (zapisující) orgán veřejným funkcionářům?
 1. Jak má podpůrný (zapisující) orgán přidávat funkce veřejných funkcionářů a provádět další změny?

Vznikne-li veřejnému funkcionáři další funkce, je třeba, aby byla tato funkce zapsaná pomocí tlačítka „přidat funkci" v profilu veřejného funkcionáře. Jakékoliv změny prováděné podpůrným (zapisujícím) orgánem je potřeba potvrdit dvakrát. To znamená, že upravuje-li podpůrný orgán nějaký údaj na kartě veřejného funkcionáře, je nutné stisknout tlačítko „uložit" nejprve v detailu funkce a poté znovu na samotné kartě funkcionáře.

V případě, že podpůrný (zapisující) orgán bude chtít v profilu veřejného funkcionáře provést změnu (např. při změně příjmení), je třeba, aby tuto změnu provedl v již existujícím profilu tohoto funkcionáře a nevytvářel profil nový.

 1. Lze vymazat osobu, která byla zapsaná do Centrálního registru oznámení, ale není veřejným funkcionářem?

Pokud podpůrný (zapisující) orgán chybně do Centrálního registru oznámení zapíše osobu, která není veřejným funkcionářem, lze provést výmaz takové osoby pouze ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

 1. Co dělat s oznámeními a žádostmi o nahlížení podaných do 31. srpna 2017?
 1. Musí podpůrný (zapisující) orgán nahrávat do Centrálního registru oznámení všechny oznámení a žádosti, které byly podané před 1. září 2017?
 1. Co má podpůrný (zapisující) orgán dělat, když se na něho obrátí veřejnost s žádostí o nahlížení do registru oznámení?
 1. Jak postupovat v případě, že podpůrný (zapisující) orgán zapsal veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení po uplynutí zákonné lhůty?

Veřejný funkcionář, který byl veřejným funkcionářem podle zákona o střetu zájmů ke dni 1. 9. 2017 nebo zahájil výkon funkce v průběhu měsíce září 2017, a byl tedy podle zákona o střetu zájmů povinen učinit oznámení podle čl. II bodu 3, jehož předmětem bylo oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů), oznámení o majetku (§ 10 odst. 2 zákona o střetu zájmů) a oznámení o závazcích [§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů], je nyní při svém dodatečném zápisu do registru povinen namísto tohoto oznámení učinit vstupní oznámení (§ 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů), a to podle stavu ke dni 1. 9. 2017 a hodnoty majetku ke dni podání oznámení. Současně je tento veřejný funkcionář povinen učinit i oznámení podle čl. II bodu 4, jehož předmětem je oznámení o příjmech za období výkonu funkce v roce 2017. Obě oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne zápisu do Centrálního registru oznámení podpůrným (zapisujícím) orgánem.

Veřejný funkcionář, který zahájil výkon funkce od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, je povinen učinit vstupní oznámení podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce. Současně je povinen učinit průběžné oznámení za dobu výkonu funkce v roce 2017. Obě oznámení je tento veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne zápisu do Centrálního registru oznámení podpůrným (zapisujícím) orgánem.

Veřejný funkcionář, který zahájil výkon funkce 1. 1. 2018 a později, je povinen rovněž učinit vstupní oznámení podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to do 30 dnů ode dne zápisu zahájení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení.

Průběžná oznámení je veřejný funkcionář přitom povinen činit vždy do 30. 6. kalendářního roku za dobu výkonu funkce v předchozím kalendářním roce. Pokud dojde k ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře, pak je tento povinen podat výstupní oznámení (§ 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu ukončení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení podpůrným (zapisujícím) orgánem, a to za období výkonu funkce v kalendářním roce, ve kterém došlo k ukončení výkonu funkce.

 1. Sporné otázky řešené podpůrnými orgány při zápisech veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení.
 1. zastupování 
 • Pokud jde o zastupování v nepřítomnosti veřejného funkcionáře (např. v době mateřské či rodičovské dovolené), příslušný zástupce nepodává oznámení podle zákona o střetu zájmů, pokud sám nemá (resp. již neměl) povinnost podávat své oznámení z titulu výkonu veřejné funkce. Zastupovaný veřejný funkcionář má naproti tomu i nadále povinnost podávat průběžné oznámení. Podpůrný (zapisující) orgán tedy v tomto případě nebude žádné změny zapisovat.
 1. zařazení mimo výkon služby
 • Pokud je veřejný funkcionář zařazen mimo výkon služby, nicméně nedošlo k ukončení služebního poměru (obdobně také v případě pracovního poměru) a současně služební (pracovní) místo, na němž je veřejná funkce vykonávána, nebylo zrušeno, nedošlo tím k ukončení výkonu funkce ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů. Proto podpůrný (zapisující) orgán zařazení mimo výkon služby do registru nezapisuje a veřejnému funkcionáři nevzniká povinnost podat výstupní oznámení. Zůstává naopak zachována povinnost veřejného funkcionáře podat do 30. června následujícího roku za tuto funkci průběžné oznámení.
 • Odlišný postup se uplatní v případě, že je veřejný funkcionář postaven mimo výkon služby a jeho místo je zrušeno; v tomto případě se jedná o ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a podpůrný (zapisující) orgán provede zápis ukončení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení s navazující povinnosti veřejného funkcionáře učinit výstupní oznámení.
 1. reorganizace a přesun veřejného funkcionáře v rámci organizační struktury 
 • V případě, kdy došlo ke změně úrovně řízení a např. z funkce vedoucího odboru přejde veřejný funkcionář nově na funkci vedoucího oddělení po úspěšném absolvování výběrového řízení, a je tedy ze staré funkce odvolán a do nové jmenován, je třeba tuto skutečnost zapsat do Centrálního registru oznámení jako ukončení výkonu funkce a, bude-li veřejný funkcionář i po této změně nadále v pozici veřejného funkcionáře s povinností podávat oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, současně jako zahájení výkonu nové funkce. S těmito zápisy je spojena povinnost podpůrného (zapisujícího) orgánu informovat veřejného funkcionáře o provedeném zápisu, jakož i o datu, do kdy má povinnost podat výstupní, popř. vstupní oznámení.
 • Jde-li v případě působení veřejného funkcionáře pouze o změnu názvu pozice, sloučení či rozdělení útvarů, přičemž zaměstnanec – veřejný funkcionář – zůstává na stejné řídící úrovni a není tedy ze své původní funkce odvolán a do nové jmenován, nejedná se o zánik (a případný vznik) funkce. Podpůrný (zapisující) orgán v tomto případě tedy nebude žádné změny do Centrálního registru oznámení zapisovat.
 1. komunální volby a opětovné zvolení veřejného funkcionáře
 • Veřejnému funkcionáři, který vykonával funkci uvolněného zastupitele a nebyl zároveň starostou, místostarostou nebo členem rady, skončí výkon funkce prvním dnem voleb. Mandát (znovu) zvolenému zastupiteli vzniká v den, kdy byl zvolen uvolněným zastupitelem na zasedání zastupitelstva (typicky na ustavující schůzi zastupitelstva). Podpůrný (zapisující) orgán tak podle výše uvedených kritérií zapíše do Centrálního registru oznámení ukončení výkonu funkce za předchozí volební období a zapíše (přidá) zahájení výkonu funkce pro nové volební období.
 • Jedná-li se o starostu, místostarostu nebo člena rady (uvolnění či neuvolnění), jejich (stará) funkce skončí vždy až dnem, kdy nově zvolené zastupitelstvo zvolí na svém zasedání nové vedení – členy rady, včetně starosty a místostarosty. Bude-li starosta, místostarosta nebo člen rady na zasedání do funkce zvolen, jde v jeho případě o zahájení výkonu nové funkce, a to i v případě znovuzvolení. Podpůrný (zapisující) orgán je v takovém případě povinen zapsat do registru jak ukončení výkonu předchozí funkce (datum ukončení zpravidla bude datum ustavujícího zasedání zastupitelstva), tak zahájení nové funkce (opět se bude jednat zpravidla o datum konání ustavujícího zasedání zastupitelstva). Důležité v této souvislosti je, aby podpůrný orgán nepřepisoval či se nepokoušel o mazání předchozí funkce, ale přidal funkci novou.