Přejít k obsahu

Městský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Platební informace - čísla účtů

Způsoby případných plateb - Informace o bankovním spojení Městského soudu v Praze a tvorbě variabilního symbolu platby

Účty Městského soudu v Praze jsou vedeny u České národní banky - rozpis viz níže
Informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně soudu tel: 224172744, 224172475, 224172799, 224172638, 221932160, 221932485.Variabilní symbol je možno též vytvořit dle níže uvedeného popisu.Bez variabilního symbolu nebo uvedení spisové značky ve zprávě pro příjemce nelze zaručit správné  přiřazení platby. V případě platby jistoty na předběžné opatření nebo při neznalosti variabilního symbolu nebo spisové značky postupujete takto:

 

PLATBA JISTOTY K PŘEDBĚŽNÉMU OPATŘENÍ
V případě, že je jistota hrazena převodem na účet před podáním návrhu na předběžné opatření, resp. před přiřazením spisové značky, je možné kontaktovat účtárnu soudu (kontakty viz výše), která podateli sdělí variabilní symbol k danému podání, popřípadě lze místo variabilního symbolu uvést pro identifikaci došlé platby a správné přiřazení k soudnímu řízení specifický symbol „738" a v poznámce pro příjemce uvést  IČ žalobce, případně jeho jméno a IČ (pole AV). Informaci o provedené úhradě je vhodné předat i soudní kanceláři, a to připojením potvrzení o provedené transakci k návrhu na předběžné opatření. Platbu v den podání lze též provést v hotovosti v pokladně soudu (v pokladních hodinách), kde složitel obdrží potvrzení o složení jistoty, které následně přiloží k podání v podatelně soudu.

 

PLATBA ZÁLOHY NA NÁKLADY INSOLVENČNÍHO  ŘÍZENÍ  V PŘÍPADĚ  VĚŘITELSKÝCH NÁVRHŮ (s účinností od 1.7.2017)
V případě úhrady zálohy před podáním věřitelského návrhu, resp. před přidělením spisové značky je nutné pro identifikaci platby a správnému přiřazení k soudnímu řízení uvést:
VS: IČ,popř. RČ  dlužníka (bez lomítka) či datum narození (cizinec) ve tvaru DDMMRRRR
KS: 999          
zpráva pro příjemce (AV pole): jméno a příjmení, popř.název firmy, na kterou je návrh podán (dlužník)

Informaci o provedené úhradě je vhodné předat i soudní kanceláři, a to připojením potvrzení o provedené transakci  k věřitelskému návrhu na insolvenční řízení.

Platbu v den podání  lze též  složit v hotovosti  v  pokladně soudu ( v pokladních hodinách), kde složitel obdrží potvrzení o úhradě zálohy, které následně přiloží k podání v podatelně soudu.

 

 

     

SWIFT: CNBACZPP

Číslo účtu

Kód banky

Účel platby

IBAN - BIC:

19-2928021

0710

Náhrady nákladů trestního řízení

 

CZ51 0710 0000 1900 0292 8021

19-2928021

0710

Náhrady nákladů soudního řízení

19-2928021

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

 

 

 

 

3703-2928021

0710

Soudní poplatky

 CZ78 0710 0037 0300 0292 8021

 

 

 

 

3762-2928021

0710

Peněžité tresty

 CZ09 0710 0037 6200 0292 8021

3762-2928021

0710

Pokuty

 

 

 

 

6015-2928021

0710

Zálohy na soudní řízení

 CZ03 0710 0060 1500 0292 8021

6015-2928021

0710

Zálohy na náklady insolvenčního řízení

6015-2928021

0710

Zálohy na náklady insolvenčního řízení - věřitelské návrhy (s účinností od 1.7.2017)

6015-2928021

0710

Peněžitá záruka

6015-2928021

0710

Jistota *)

6015-2928021

0710

Narovnání

6015-2928021

0710

Soudní úschovy v Kč

34534-2928021

0710

Soudní úschovy v EUR

CZ38 0710 0345 3400 0292 8021

34833-2928021

0710

Soudní úschovy v USD

CZ27 0710 0348 3300 0292 8021

             

*) pro navrhovatele předběžného opatření:                      

  v civilních věcech 10.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč dle § 75b odst. 1 o.s.ř.

   

 

Tvorba variabilního symbolu
Variabilní symbol se skládá z 10ti míst a je tvořen ze spisové značky.
Prvé a druhé místo - pořadové číslo senátu (např. 23=prvá 2 místa sp.zn.)
Třetí a čtvrté místo - druh rejstříku  (např. rejstřík Cm = 22 - viz podrobný rozpis níže)
Páté až osmé místo - pořadové číslo příslušného rejstříku (číslo ve sp.zn. před lomítkem=187=0187) (pokud poř. číslo rejstříku není 4místné - musí být doplněno na začátku nulami)
Deváté a desáté místo - rok (pouze poslední dvojčíslí např. r. 2009 = 09)

 

Příklad:
variabilní symbol pro složení soudního poplatku ve sp. zn. 23Cm 187/2009: 2322018709

 

Druhy rejstříku

A

33

Firm / F / Fj

70

     

Ad

40

Kv

21

     

Af

39

K

20

     

Az

41

L

30

     

C

11

Na

50

     

Ca

23

Nc

15

     

Cad

49

Ncu

35

     

Cd

13

Nodn

37

     

Cdon

34

Nt

14

     

Cm

22

Ntr

26

     

Co

17

Odon

36

     

D

24

P

16

     

E

12

Ro

18

     

EC

43

Rt

25

     

ECm

44

Rto

27

     

Ero

38

Sd

28

     

EVC

45

Sm

19

     

EVCm

46

T

31

     

EXE

47

Tm

52

     

ICm

42

U

29

     

INS

48

To

51

     

EPR

66

ROD-opatrovnický

54

     

Exekuční příkaz

55

Si

62