Krajský soud v Ostravě

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

 

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouští.

 

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

 

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

 

Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují „pane - paní - slečno" s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. „pane předsedo", „pane přísedící", „pane obhájce, „pane doktore", „paní státní zástupkyně", „pane znalče", „pane svědku" apod.). Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jeví-li se to účelným pro překonání jejich ostychu, jen osobním jménem.

 

Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít (pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce) nebo kouřit, a to ani v přestávce.

 

Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynů se musí všichni přítomní podřídit.

 

Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací síně. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

 

Je zakázáno do jednací síně vstupovat se zbraní, nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Výjimku přitom tvoří jen příslušníci ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.