Krajský soud v Ostravě

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

Do budovy soudu jsou oprávněny vstoupit pouze:

  • osoby předvolané soudem,
  • osoby, které žádají o provedení úkonů podle občanského soudního řádu, trestního řádu, jednacího a kancelářského řádu,
  • osoby účastnící se jednání, hlavního líčení nebo veřejného zasedání, pokud není z nich veřejnost vyloučena

 

Osoby pohybující se v budově soudu jsou povinny:

  • dbát pokynů příslušníků justiční stráže,
  • zdržet se všeho, čím by byl narušen klid v budově a důstojnost soudního jednání.

 

Do budovy soudu je ZAKÁZÁNO všem vstupujícím osobám vnášet:

  • zbraně,
  • střelivo a výbušniny,
  • jiné nebezpečné předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek.

 

Tento zákaz se nevztahuje na příslušníky Vězeňské služby ČR a dalších ozbrojených sborů (např. Policie ČR), jestliže vstupují do budovy soudu v souvislosti s plněním svých služebních povinností.

 

Osobní prohlídka

Osoby vstupující do budovy soudu jsou povinny podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které mají u sebe, za účelem zjištění, zda neporušují tento zákaz.

 

Kontrolu dodržování zákazu provádějí příslušníci justiční stráže s využitím detekčního rámu, rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel a ručního detektoru kovů.

 

Osoby vstupující do budovy soudu, proto budou, po odložení kovových předmětů, vyzvány, aby prošly detekčním rámem a položily zavazadla na pás rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel.

 

Při porušení tohoto zákazu zabrání justiční stráž takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí do úschovy u justiční stráže.

 

Do budovy soudu je zakázán vstup se zvířaty.