Krajský soud v Hradci Králové

Elektronická podatelna

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

 

Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

 • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 • zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zaslat v kteroukoliv dobu. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

 

 

Kontakt na podatelnu Krajského soudu v Hradci Králové:


Krajský soud v Hradci Králové
Československé armády 218
502 08 Hradec Králové


tel.: +420 498 016 112
fax: +420 495 514 021

 

Úřední hodiny podatelny Krajského soudu v Hradci Králové:

pondělí 7:00 – 15:30
úterý 7:00 – 15:30
středa 7:00 – 16:00
čtvrtek 7:00 – 15:30
pátek 7:00 – 15:00

 

 

 

 

 

Kontakt na podatelnu Krajského soudu v Hradci Králové - pobočku v Pardubicích:


Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích
Na Třísle 135
530 96 Pardubice


tel.: + 420 466 044 416, + 420 466 044 417 
fax: + 420 466 261 897Úřední hodiny podatelny Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích:

pondělí 7:00 – 15:30
úterý 7:00 – 15:30
středa 7:00 – 16:00
čtvrtek 7:00 – 15:30
pátek 7:00 – 15:00

 

 

 

 

 

Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

 

1. Na elektronickou adresuPodání do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a sbírky listin Krajského soudu v Hradec Králové lze zasílat na elektronickou adresu podatelna@ksoud.hrk.justice.cz.
Podání do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a sbírky listin Krajského soudu v Hradec Králové - pobočky v Pardubicích lze zasílat na elektronickou adresu podatelna@ksoud.pce.justice.cz.

 


Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být soudu vůbec doručena.

 

 

2. Prostřednictvím datové schránky ID ep7abae (nezaměňovat s datovou schránkou ZO OS justice - Krajský soud v Hradci Králové)

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/.

 

 

3. Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace

 

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt zde na internetových stránkách http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz (v sekci E-SLUŽBY A INFOSERVIS - E-JUSTICE).

 

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, určené pro specifické druhy podání v elektronické podobě včetně návodů na jejich vyplnění a popisu způsobu jejich odesílání.

 

Pouze na předepsaných formulářích je možné podávat: 

 

• návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu,
• vybraná podání pro insolvenční řízení (návrhy na povolení oddlužení, přihlášky pohledávky, popření pohledávky věřitelem a hlasovací lístky). Tyto formuláře jsou rovněž zveřejněny na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do,
• vybraná podání určená do veřejného rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníku jednotek. Pro tato podání je možné využít PDF formuláře nebo tzv. inteligentní elektronický formulář. Bližší informace o těchto podáních lze nalézt na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz

 

 

Upozornění: Pro každé podání na PDF formuláři je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání. Tyto popisy je nutné dodržovat. Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání. V některých případech může mít nesprávný způsob odeslání formuláře za následek, že k Vašemu podání nebude soud vůbec  přihlížet.

 

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 

1. Maximální celková velikost datové zprávy:
 - pro e-mail je 20 MB
 - pro webovou aplikaci  ePodatelna a elektronické formuláře včetně vložených dokumentů je 10 MB
 - pro datovou schránku je 50 MB

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

2. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

3. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

Upozornění: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout. 

 

 

4. Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení atd.) doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, ISDOC, ISDOCX, XML, PNG a TIFF.

 

Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené soudu na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.  Tyto dokumenty musí být organizaci doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

 

Soud přijímá dokumenty v datovém formátu XML prostřednictvím aplikace webové služby, jejíž popis a technická dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace ePodatelna.

 

Soud přijímá podání v elektronické podobě a jejich přílohy doručené soudu prostřednictvím webové aplikace ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF.

 

Upozornění: Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

Doporučení: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování Vašeho podání.

 

Upozornění: Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

 

Doporučení: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 

 

5. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.


Upozornění: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.)
Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

 

6. Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

 

7. Pro listiny zakládané do sbírky listin je nutné dodržel další podmínky, jejich specifikace je uvedena na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

 


Podepisování datových zpráv a dokumentů

 

Podání v elektronické podobě zaslaná soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:

 • § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní


podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

 

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

 • První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95,  www: www.ica.cz
 • Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983, www: www.postsignum.cz
 • eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489, www: www.eidentity.cz

 


Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy a Rozhodnutí komise 2009/767/ES kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím "jednotných kontaktních míst" podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

 

Upozornění: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

 

Doporučení: Datové zprávy (e-mail) a dokumenty podepisujte interními elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.

 

Upozornění: V případě podání zaslaného soudu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

Upozornění: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba označena PSEUDONYMEM, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

 

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

 

O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informování na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

Upozornění: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejdříve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.

 

Dále budete u datové zprávy zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informovaní o výsledku ověřování nebudete.

 

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.

 

 


Další informace k příjmu elektronických podání


Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude soudem reagováno.

 


Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 

U soudu je možné předložit podání na CD nosiči a technickém nosiči dat (USB flash disku).