Stal jsem se obětí trestného činu

Trestný čin představuje zásah do mnoha oblastí života jeho oběti. Stát proto poskytuje obětem pomoc a podporu. Nebojte se o ni požádat.

Kam se mám obrátit?

Ve chvíli, kdy jste se stali obětí trestného činu, se obraťte na jakoukoliv služebnu Policie ČR nebo na státní zastupitelství, kde můžete podat trestní oznámení. Policie následně prověří Váš případ. Informace o tom, jak oznámit trestný čin, naleznete na stránkách PČR zde.

Jaká mám práva?

Jako oběť trestného činu máte svá práva. Nebojte se o ně přihlásit.

  • Právo na informace – První poučení dostanete hned při nahlášení trestného činu. Máte právo zejména na informace o tom, kde můžete podat trestní oznámení, jaký postup pak následuje a u koho se můžete na průběh řízení informovat. Ptejte se také na možnosti zajištění Vašeho bezpečí nebo na to, kam se máte obrátit s žádostí o odbornou pomoc.
  • Právo na účast na trestním řízení Máte právo činit návrhy na doplnění vyšetřování nebo dokazování a v některých případech můžete nedat souhlas s trestním stíháním nebo vzít již učiněný souhlas zpět. Máte rovněž právo nahlížet do trestního spisu. Ze závažných důvodů Vám však toto právo může být v přípravném řízení odepřeno. Máte právo se účastnit sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání nebo schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit.
  • Právo na psychologickou a sociální pomoc – K dispozici máte rovněž registr poskytovatelů pomoci obětem. Tato pomoc zahrnuje psychologické služby, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a možnost účasti ve speciálních programech, které slouží k obnově vztahů a nápravě vzniklé újmy. Kdykoli v průběhu trestního řízení můžete požádat, abyste se při vyšetřování nebo soudním líčení nesetkali s podezřelým nebo obviněným ze spáchání trestného činu. Pokud máte pocit, že Vám v souvislosti s trestným činem hrozí další nebezpečí, řekněte to policii. Osoba, která Vás ohrožuje, může být např. omezena v kontaktu s Vámi.
  • Právo na peněžitou pomoc Pokud se následkem trestného činu zhorší Vaše sociální situace, můžete požádat o peněžitou pomoc. Ta spočívá v poskytnutí jednorázové peněžité částky, případně Vám mohou být uhrazeny náklady spojené s poskytnutím odborné péče (více o finanční pomoci obětem trestné činnosti naleznete zde). Máte právo žádat také náhradu škody nebo újmy, která Vám byla trestným činem způsobena.

Kdo mě může v trestním řízení zastupovat?

Zastupovat Vás může zmocněnec, který má Vaši plnou moc. Během návštěvy policie nebo u státního zastupitelství či soudu se můžete nechat doprovodit důvěrníkem. Důverník Vám poskytne potřebnou, zejména psychickou, podporu. Důvěrník však (pokud není současně zmocněncem) nemůže zasahovat do průběhu úkonu. V případě, že je Vám méně než 18 let nebo je omezena Vaše svéprávnost, vystupuje za Vás zákonný zástupce, případně opatrovník. V některých případech Vám může být poskytnuto zastoupení bezplatně nebo za sníženou odměnu. Více informací naleznete v situaci Potřebuji právní pomoc.

Mám právo na náhradu za újmu způsobenou trestným činem?

Máte nárok na náhradu způsobené újmy, např. při ublížení na zdraví či usmrcení. Dále máte nárok na náhradu majetkové škody, zejména tehdy, pokud Vám vznikly náklady spojené s péčí o zdraví, když došlo k odcizení nebo zničení věcí nebo jste vlivem trestného činu přišli o výdělek.

Musím svůj nárok na náhradu podat v nějaké lhůtě?

Svůj nárok na náhradu můžete uplatnit nejpozději při hlavním líčení před zahájením dokazování. Pokud je sjednána dohoda o vině a trestu, je potřeba takový návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě. Svůj nárok musíte dostatečně doložit potřebnými dokumenty, například lékařskými zprávami nebo účtenkami opravy poškozené věci. S pachatelem se však můžete domluvit také na finančním vyrovnání.

S pachatelem jsem se domluvil na náhradě, on mi přesto nezaplatil. Co můžu udělat?

Pokud Vám pachatel neuhradil dobrovolně přiznaný nárok a Vy disponujete pravomocným rozhodnutím soudu, kterým Vám byl nárok přiznán, obraťte se na soud, ten pak může nařídit pachateli exekuci.

Rozhodnutím soudu mi byl přiznán majetkový nárok a odsouzenému byla uložena majetková trestní sankce (penežitý trest, propadnutí věci, zabrání věci apod.)

Pokud jste poškozený, kterému byl v trestním řízení nebo v řízení ve věcech občanskoprávních, přiznán nárok na náhradu škody, můžete požádat Ministerstvo spravedlnosti o uspokojení tohoto nároku z výnosu majetkové trestní sankce, byla-li pachateli soudem uložena.

Uspokojení majetkového nároku může být přiznáno maximálně do výše uložené a současně pachatelem uhrazené majetkové trestní sankce. Stejné právo máte v roli poškozeného i tehdy, byla-li pachateli uložena povinnost k vydání bezdůvodného obohacení, a také v případě, že máte nárok na dlužné výživné, pokud byl pachatel shledán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy.

Uspokojit majetkový nárok lze pouze na základě žádosti oprávněné osoby, kterou musíte zaslat nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl oprávněné osobě majetkový nárok.

Pokud byl poškozený se svým nárokem odkázán na řízení občanskoprávní, je nutno do 65 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení oznámit Ministerstvu spravedlnosti záměr podat žádost o uspokojení majetkového nároku z majetkové trestní sankce uložené pachateli, pokud jí bude majetkový nárok přiznán v řízení občanskoprávním, a dále do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení, kterým byl oprávněné osobě přiznán majetkový nárok podat žádost o uspokojení majetkového nároku.

Více informací naleznete zde

Nebude-li možné soudem přiznaný majetkový nárok žadatele uspokojit, nezbývá Vám jako poškozenému nic jiného, než se svého nároku domáhat cestou podání návrhu na nařízení exekuce.