Rozšířená bezplatná právní pomoc

Novela zákona o advokacii rozšiřuje od 1. července 2018 státem zajištěnou právní pomoc. Ta nově pokryje i oblast mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních porad, oblast správního řízení a řízení před Ústavním soudem. Touto změnou tak Ministerstvo spravedlnosti doplňuje bezplatnou právní pomoc tam, kde nebyla v současnosti poskytována. O pomoc lze žádat prostřednictvím připravených formulářů.

Nemajetní žadatelé se budou moci obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo k poskytnutí právní služby. Novela pamatuje také na poradenství pro cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku.

Právní porady budou probíhat v rozsahu maximálně 120 minut ročně. Za vyřízení žádosti musí žadatel České advokátní komoře uhradit poplatek ve výši 100 Kč. Od tohoto poplatku budou osvobozeni např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Odměna advokáta určeného Českou advokátní komorou k poskytnutí právní porady je stanovena na 150 Kč za každou započatou půl hodinu právní porady a na 300 Kč za každou započatou hodinu právního poradenství pro cizince v detenčním zařízení.

Nemajetní žadatelé se dále budou moci obracet na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní služby, a to v případě, kdy potřebují komplexnější právní službu, která svým rozsahem překračuje drobnou právní pomoc. Typicky jde hlavně o zastupování v řízení. Odměnu advokáta bude stát proplácet v případě, že bude advokát určen Českou advokátní komorou pro řízení před Ústavním soudem nebo řízení před orgánem veřejné správy. Odměna advokáta určeného k poskytnutí právní služby se určuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně upravené v advokátním tarifu a je snížena o 20 %; toto snížení sazby je totožné jako v případě advokáta ustanoveného ex offo.

Více informací o rozšířeném systému státem zajištěné právní pomoci naleznete také na internetových stránkách České advokátní komory.

Žádosti o jednotlivé formy právní pomoci budou žadatelé podávat prostřednictvím formulářů stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která je účinná rovněž od 1. července 2018.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o právní poradu: česky | anglicky | francouzsky | rusky

Podnět k poskytnutí jednorázové právní porady: česky

Žádost o právní službu pro fyzickou osobu: česky | anglicky | francouzsky | rusky

Žádost o právní službu pro právnickou osobu: česky | anglicky | francouzsky | rusky