Jsem v exekuci

Dluhy jsou nepříjemné, ale je důležité je platit co nejdříve. S každým dalším krokem se totiž zvyšují náklady na straně dlužníka. Podrobné informace o exekuční řízení naleznete také ZDE.

Někdo po mě chce zaplatit dluh, přišla mi upomínka

Komunikujte. Ověřte, že částku skutečně dlužíte, a dluh co nejrychleji uhraďte. Nemáte-li prostředky na okamžitou úhradu, domluvte si splátkový kalendář. Pokud s dluhem nesouhlasíte, co nejrychleji se pokuste svou záležitost vyřešit s tím, kdo Vám upomínku poslal (věřitelem). Když svůj dluh uhradíte, vyhnete se nákladům soudního řízení a exekuce.

Dostal jsem úřední dokument, který mi ukládá uhradit dluh

Uhrazení nezaplaceného dluhu Vám může uložit například rozsudek, platební rozkaz, notářský zápis nebo jiný exekuční titul. Doručení tohoto dokumentu ještě neznamená exekuci. Pokud ale dluh nezaplatíte, ten, komu dlužíte (oprávněný), na Vás může podat návrh k soudnímu exekutorovi, který na základě pověření soudu může exekuci zahájit. Když svůj dluh uhradíte, vyhnete se nákladům exekuce.

Nezaplatil jsem dluh, píše mi exekutor

Nejprve Vám exekutor doručí výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti, tedy uhrazení dluhu, spolu s dalšími dokumenty, zásadně i s exekučními příkazy, kterými je Váš majetek už zablokován. A to proto, aby nedošlo ke zmaření účelu exekuce. To například znamená, že peníze jsou stále blokovány u Vašeho peněžního ústavu, ale dosud nebyly převedeny na účet exekutora. Vymáhanou částku (pohledávku) můžete uhradit ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy následujícími způsoby:

 • na bankovní účet soudního exekutora
 • poštovní poukázkou
 • osobně na pokladně exekutorského úřadu.

Když svůj dluh uhradíte, zaplatíte jen část nákladů exekuce.

Nesouhlasím s exekucí, chci se bránit

Návrh na zastavení exekuce

Pokud nesouhlasíte s exekucí a domníváte se, že je proti Vám vedena neoprávněně, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Tak je tomu zejména v případě, že pohledávka, která je vymáhána exekucí, byla již plně uhrazena před zahájením exekučního řízení, nebo Vám nebyl doručen exekuční titul. Pokud byla zaplacena jen určitá část dluhu, pak budete žádat částečné zastavení exekuce.

Návrh na odklad exekuce

Pokud jste se bez své viny ocitli přechodně v situaci, kdy by provedení exekuce mohlo mít pro Vás nebo pro Vaši rodinu zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen, můžete podat návrh na odklad exekuce.

Návrhy musí být písemné a musí být podány u exekutora, který vydal exekuční příkaz. Návrh musí obsahovat:

 • Vaše jméno, příjmení a adresu
 • jméno a adresu exekutora
 • jméno a adresu oprávněného
 • spisovou značka nebo jednací číslo uvedené na doručeném exekučním příkazu
 • exekuční titul, na jehož základě byla exekuce nařízena (je uveden na doručeném exekučním příkazu)
 • důvody, pro které má být exekuce zastavena nebo odložena
 • podpis a datum
 • dokumenty (postačí kopie), které prokazují Vaše tvrzení, např. doklad o zaplacení dluhu.

Neuhradil jsem pohledávku exekutorovi ve lhůtě 30 dnů, nepodal jsem návrh na zastavení exekuce nebo byl můj návrh zamítnut. Jak bude probíhat exekuce?

Kromě úhrady dluhu budete muset zaplatit také náklady exekuce v plné výši. Exekutor provede jeden z následujících způsobů exekuce přiměřeně k výši Vašeho dluhu, a to na základě Vám doručených exekučních příkazů:

Obstavení účtu

Po obstavení účtu soudním exekutorem nemůžete nakládat se svými penězi. Až po nabytí právní moci exekučního příkazu zašle banka peníze blokované na Vašem účtu na účet exekutora. Z tohoto účtu můžete ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy provést platbu na účet soudního exekutora k úhradě dluhu, nebo jednorázově vybrat dvojnásobek životního minima.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Exekutor může nařídit zaměstnavateli, aby z Vašeho příjmu prováděl srážky ze mzdy. Musí Vám však zůstat zachováno nezabavitelné minimum dané zákonem. Srážky ze mzdy budou po nabytí právní moci příkazu zasílány na účet exekutora.

Prodej movitých věcí

Prodej movitých věcí nařídí soudní exekutor tehdy, když není možné dlužnou částku srážet ze mzdy nebo z bankovního účtu.

Co může exekutor zabavit?

Exekutor smí k prodeji zabavit pouze věci, u kterých se domnívá, že jsou ve Vašem vlastnictví.

Co nemůže exekutor zabavit?

 • obvyklé vybavení domácnosti, které dlužník či jeho rodina nezbytně potřebuje k životu
 • hotovost do výše dvojnásobku životního minima
 • studijní a náboženskou literaturu
 • zdravotnické potřeby
 • dětské hračky
 • snubní prsten
 • osobní korespondenci a rodinné fotografie.

Pokud dojde k zabavení těchto věcí, můžete se bránit a podat soudnímu exekutorovi do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce.

Exekutor zabavil majetek jiné osoby – co s tím?

Tato osoba může hned na místě či do 30 dnů u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, přičemž musí doložit své vlastnictví. Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu, lze se bránit do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora tzv. vylučovací žalobou, která se podává u soudu, který exekutora pověřil vedením exekuce.

Prodej nemovitých věcí

Pokud se jedná o prodej nemovitých věcí, které používáte k bydlení Vy a Vaše rodina, může exekutor k tomuto kroku přistoupit až v případě, že k vymožení povinnosti a úhradě nákladů exekutora a oprávněného nestačí jiný způsob provedení exekuce.

V případě exekuce prodejem nemovitých věcí, například bytu, domu nebo pozemku, určí soudní exekutor znalce, který provede ocenění a vypracuje znalecký posudek. Na jeho základě vydá soudní exekutor usnesení, v němž stanoví cenu označených nemovitostí. Po nabytí právní moci tohoto usnesení vydá soudní exekutor dražební vyhlášku a následně provede dražbu označených nemovitostí.

Další způsoby provedení exekuce

 • pozastavení řidičského oprávnění
 • přikázání pohledávky z penzijního připojištění
 • postihnutí účtu manžela povinného

Co se stane po uhrazení vymáhané pohledávky?

Po vymožení dluhu v exekuci vydá soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž jsou vyčísleny a odůvodněny náklady exekuce a náklady oprávněného.

Pokud s výší nákladů nesouhlasíte, můžete se bránit podáním námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Námitky lze podat pouze ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu soudnímu exekutorovi. Pokud exekutor těmto námitkám nevyhoví, musí je postoupit exekučnímu soudu, aby o nich rozhodl.

Po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce je exekuce skončena a exekutor rozešle oznámení o skončení exekuce všem osobám, kterým doručil exekuční příkaz. Váš majetek je tím odblokován.

Chci si stěžovat na postup soudního exekutora

Pokud se domníváte, že soudní exekutor postupuje nesprávně, máte možnost podat stížnost Exekutorské komoře nebo Ministerstvu spravedlnosti. Stížnost nicméně nenahrazuje návrh na zastavení nebo odložení exekuce popsaný výše. Podrobnosti k podání stížnosti ministerstvu se dozvíte v situaci Chci podat stížnost na exekutora.

Užitečné odkazy

Stránky Ministerstva spravedlnosti k exekucím