Chci si stěžovat na výsledek soudního řízení

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím soudu v prvním stupni řízení, můžete jako účastníci civilního nebo trestního řízení využít opravný prostředek. Poučení o možnosti využití opravných prostředků je také součástí soudního rozhodnutí. Důrazně Vám doporučujeme, abyste zvážili právní pomoc advokáta.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ

Můžete využít řádné opravné prostředky v případě, že rozhodnutí soudu ještě nenabylo právní moci. Jedná se o:

 • odvolání proti rozsudku
 • odpor proti platebnímu rozkazu
 • námitku proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu.

Pokud je rozhodnutí soudu už pravomocné, můžete využít mimořádné opravné prostředky.

Kdy můžu podat odvolání proti rozsudku?

V případě, že:

 • nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen
 • soud nepřihlédl k Vámi tvrzeným skutečnostem a důkazům
 • řízení má vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
 • soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, protože neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností
 • soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním
 • dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, protože zde jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které dosud nebyly uplatněny
 • rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Kdy se nemůžu odvolat?

V případě takzvaných bagatelních věcí, u kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění, které nepřevyšuje 10 000 Kč.

Kdo může odvolání podat?

Odvolání může podat každý účastník řízení.

Kam odvolání podat?

Odvolání podejte k soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Tento soud pak předá Vaše odvolání se svým spisem a zprávou odvolacímu soudu.

Co má odvolání obsahovat?

Uveďte

 • Vaše jméno, příjmení a adresu
 • název a adresu soudu, který o věci rozhodl
 • spisovou značku případu
 • jestli rozhodnutí napadáte úplně nebo částečně a v čem spatřujete jeho nesprávnost
 • datum a podpis.

Pokud odvolání nebude splňovat všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění do stanoveného termínu.

Vztahují se na podání odvolání nějaké lhůty?

Odvolání je potřeba podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Jak může odvolací soud rozhodnout?

Odvolací soud rozhodne jedním z následujících způsobů:

 • Odmítne pozdě podané odvolání.
 • Odmítne odvolání proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné se odvolat.
 • Odmítne odvolání osoby, která není oprávněná odvolání podat.
 • Potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně.
 • Změní rozhodnutí soudu prvního stupně.
 • Zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně k novému projednání (v případě, že odvolací soud sám nemůže zajistit další důkazy).

Platí se za podání odvolání?

Ano. Výše poplatků závisí na tom, v jaké věci se odvoláváte. Aktuální sazebník naleznete např. zde.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Proti nepravomocnému rozhodnutí v trestním řízení můžete podat řádný opravný prostředek, a to:

 • odvolání proti rozsudku
 • stížnost proti usnesení
 • odpor proti trestnímu příkazu.

Proti pravomocným rozhodnutím soudu můžete podat mimořádný opravný prostředek.

Kdy můžu podat odvolání?

Odvolání můžete podat

 • pro nesprávnost výroku
 • proti výroku o vině, trestu nebo o přiznané náhradě škody.

Kdo může odvolání podat?

Právo podat odvolání má:

 • obžalovaný, jeho příbuzní v přímém pokolení, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, registrovaný partner a druh
 • opatrovník nebo obhájce obžalovaného, je-li obžalovaný omezen na svéprávnosti
 • zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci nebo zabrání části majetku
 • poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení.
 • státní zástupce.

Kam odvolání podat?

Odvolání podejte k soudu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni. Tento soud pak předloží Vaše odvolání se svým spisem a zprávou odvolacímu soudu.

Co má odvolání obsahovat?

 • Vaše jméno, příjmení a adresu
 • název a adresu soudu, který o věci rozhodl
 • spisovou značku případu
 • jestli rozhodnutí napadáte úplně nebo částečně a v čem spatřujete jeho nesprávnost
 • datum a podpis.

Pokud předložené odvolání nebude splňovat všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění do stanoveného termínu.

Vztahují se na podání odvolání nějaké lhůty?

Odvolání podejte do 8 dnů od doručení rozsudku.

Jak může odvolací soud rozhodnout?

 • Zamítne pozdě podané odvolání.
 • Zamítne odvolání osoby, která není oprávněná odvolání podat.
 • Zamítne odvolání osoby, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět.
 • Odmítne odvolání, pokud nesplňuje zákonem stanovené náležitosti.
 • Zamítne odvolání, které není důvodné.
 • Přeruší trestní stíhání.
 • Zastaví trestní stíhání.
 • Zruší napadený rozsudek nebo jeho část.
 • Postoupí věc jinému orgánu, například Policii ČR nebo státnímu zastupitelství.

Platí se za podání odvolání?

Odvolání v trestním řízení nepodléhá soudnímu poplatku.

MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím, které je již pravomocné, máte následující možnosti:

občanském soudním řízení můžete podat:

 • Žalobu na obnovu řízení, pokud vyšly najevo nové skutečnosti, které nemohly být použity v původním řízení a mohou pro Vás přivodit příznivější rozhodnuté ve věci.  Dalším důvodem pro žalobu je to, že je možné provést nové důkazy, které v původním řízení nemohly být provedeny. Žalobu podejte k prvoinstančnímu soudu do 3 měsíců od zjištění nových skutečností, nejpozději však do 3 let od právní moci původního rozhodnutí.
 • Žalobu pro zmatečnost, kterou můžete zvrátit už pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo i odvolacího soudu, pokud se domníváte, že:
 • bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů
 • v řízení vystupoval účastník, který neměl způsobilost být účastníkem řízení
 • účastník řízení neměl procesní způsobilost
 • nebyl podán návrh na zahájení řízení, jak požaduje zákon
 • rozhodl vyloučený soudce nebo přísedící, nebo nebyl soud správně obsazen (místo senátu rozhodl samosoudce)
 • bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího
 • účastníkovi řízení byla odebrána možnost jednat před soudem.

Žalobu pro zmatečnost podejte k soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.

 • Dovolání, kterým můžete napadnout rozhodnutí odvolacího soudu, a to v případě, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Zastupovat Vás musí advokát nebo notář. Dovolání podejte do dvou měsíců k soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Rozhodne o něm Nejvyšší soud.

trestním řízení můžete podat:

 • Dovolání, kterým napadnete rozhodnutí ve věci, pokud o ní rozhodoval soud druhého stupně. Dovolání můžete podat v případě, že:
  • ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náležitě obsazen, ve věci rozhodl vyloučený orgán
  • obviněný neměl v řízení obhájce, ačkoliv ho podle zákona mít měl
  • byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání
  • proti obviněnému bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv bylo podle zákona nepřípustné
  • bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o schválení narovnání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí
  • rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení
  • obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, kterým byl uznán vinným
  • bylo rozhodnuto o upuštění od potrestání nebo o upuštění od potrestání s dohledem, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro takový postup
  • bylo rozhodnuto o uložení ochranného opatření, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho uložení
  • v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný.

   Dovolání podejte k soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

   O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud, podat jej může pouze nejvyšší státní zástupce nebo obhájce.

 • Podnět ke stížnosti pro porušení zákona.  Samotnou stížnost pro porušení zákona může podat pouze ministr spravedlnosti. Slouží k nápravě právních vad pravomocných rozhodnutí nebo vadného postupu řízení a rozhoduje o ní Nejvyšší soud. Podání tohoto opravného prostředku není limitováno žádnou lhůtou.
 • Návrh na obnovu řízení. Důvodem pro obnovu řízení jsou nové skutečnosti a důkazy, které mohou ovlivnit správnost rozhodnutí a vyšly najevo až po nabytí právní moci rozsudku. Návrh může podat odsouzený, státní zástupci a osoby, které mají právo podat odvolání. Lhůta k podání návrhu je tři měsíce od okamžiku, kdy se účastník o důvodech obnovy dozvěděl, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

Užitečné odkazy:

Kontakty na soudy

Stížnosti pro porušení zákona