Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Základní informace o soudu

 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou je založen ze zákona, a to přímo článkem 90 Ústavy ČR zveřejněné pod č. 1/93 Sb. Dalším předpisem upravujícím postavení soudu je zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

 

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům a rozhodovaly o vině a trestu za trestné činy.

 

Při svém rozhodování se soudy po procesní stránce řídí zejména zákonem č. 99/63 Sb. - občanský soudní řád a zákonem č. 141/61 Sb. - trestní řád. Po hmotné stránce pak celým právním řádem České republiky