Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 546 518 888 nebo na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.zds.justice.cz.  V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou  pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Etický kodex soudců a zaměstnanců Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Kodex soudce

 

Profesní CV - předseda soudu

Profesní CV - místopředsedkyně soudu

Profesní CV - ředitel správy soudu