Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Informaci správce o zpracovávání osobních údajů z kamerového systému

4       TRANSPARENTNOST A INFORMAČNÍ POVINNOST

 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou jako správce OÚ poskytuje subjektům osobních údajů transparentní informace v souladu s Článkem 12 a násl. GDPR.  Vzhledem k množství informací, které mají být subjektu osobních údajů poskytnuty je transparentnost a informovanost subjektů osobních údajů zajištěna kombinaci níže uvedených metod.

 

 

4.1        SUBJEKTY ÚDAJŮ (STÁTNÍ ZÁSTUPCI, ÚČASTNÍCI SOUDNÍCH ŘÍZENÍ, PŘÍSLUŠNÍCI VĚZEŇSKÉ STRÁŽE A JUSTIČNÍ STRÁŽE VSČR, POLICIE ČR,  NÁVŠTĚVY, VEŘEJNOST A DODAVATELÉ SLUŽEB ATD.)

 

Informace o sledování prostorů OSZR kamerovým systémem určená subjektům osobních údajů uvedeným v čl. 4.1, je umístěna na vstupu do prostorů okresního soudu formou informačních tabulek na dveřích. Informace je poskytnuta v rozsahu:

 

 • sdělení, že prostory soudu jsou monitorovány kamerovým systémem,
 • piktogramu / obrázku kamery,
 • účely zpracování a zákonnost zpracování,
 • označení správce kamerového systému (zpracování),
 • kontakty na pověřence pro ochranu OÚ,
 • kontakty na osobu, která poskytne informace ke kamerovém systému a právech subjektů údajů,
 • odkaz na webové stránky OSZR Pozn. Příloha č. 4

 

Kompletní informace o provozování kamerového systému subjektům osobních údajů (na základě dotazu) poskytuje správce kamerového systému v rozsahu sdělení dle ust. Článku 13 GDPR :

 

 • totožnost a kontaktní údaje správce případně jeho zástupce (název, IČO, sídlo, místo zpracování),
 • kontaktní údaje na pověřence pro ochranu OÚ,
 • účely zpracování a právní základ zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí osoby (zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1     písm. f),
 • příjemce / kategorie příjemců zpřístupněných OÚ (např. orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení apod.),
 • úmysl správce předat OÚ do třetí země,
 • rozsah zpracování / kategorie OÚ (obrazový záznam kamerového systému),
 • počet kamer,
 • doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání OÚ po uplynutí doby uchování,
 • právu na přístup k OÚ týkajících se subjektu osobních údajů, nebo jejich výmaz,
 • právu podat stížnost k dozorovému orgánu (VS v Olomouci)
 • právu vznést námitku,
 • právu požádat o soudní ochranu. Pozn. Příloha č. 6