Okresní soud ve Vyškově

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 546 518 888 nebo e-mailem korupce@osoud.vys.justice.cz.  Přijímána budou  pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Dokumenty ke stažení: