Okresní soud ve Frýdku - Místku

Poučení pro osoby vstupující do budovy Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Dle Instrukce předsedy Okresního soudu ve Frýdku - Místku k zajištění bezpečnosti a pořádku u Okresního soudu ve Frýdku - Místku a v místech jeho činností č. j. 909/2019-ÚOO ze dne 19.6.2019 jsou osoby vstupující do budovy Okresního soudu ve Frýdku-Místku povinny řídit se dle vybraných a níže uvedených bodů instrukce:

 

 

37. Ke vstupu do budovy a k jejímu opuštění slouží hlavní vchod z ulice Na Poříčí.

 

38. Veřejnosti je umožněn vstup do budovy soudu pouze v průběhu úředně stanovené pracovní doby

 

        Pondělí               6,30 – 16,00 hodin

        Úterý                  6,30  - 14,30 hodin

        Středa                 6,30 – 16,00 hodin

        Čtvrtek               6,30 -  14,30 hodin

        Pátek                  6,30 -  14,00 hodin

 

   Doba pro styk s občany :

   - začátek od 7,00 hodin

   - konec půl hodiny před ukončením pracovní doby okresního soudu nebo státního zastupitelství

 

39. Vstup do budovy Okresního soudu ve Frýdku – Místku se nepovoluje osobám podnapilým nebo osobám, které by mohly ohrozit zdraví a život pracovníků nebo účastníků soudních jednání, způsobit škodu na majetku nebo jinak narušit veřejný pořádek. Rovněž se nepovoluje vnášení do budovy Okresního soudu ve Frýdku – Místku alkoholických nápojů, návykových a omamných látek

 

41. Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná je zakázáno vstupovat se zbraní nebo jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví nebo pořádek. Justiční stráž neodebírá osobám zbraně do úschovy, vzhledem k tomu, že v budově nejsou vytvořeny technické podmínky pro vybíjení a ukládání zbraní a střeliva veřejnosti. Tento zákaz se nevztahuje na soudce, státní zástupce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností.

 

42. Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle čl. 39, 41 Instrukce.

 

43. Ustanovení čl. 42 a 41 se nevztahují na osoby uvedené v čl. 34 (zejména soudci, státní zástupci, ústavní činitelé, atd. ) a další osoby, o nichž to stanoví v jednotlivých případech předseda okresního soudu nebo ředitelka správy.

 

44. Pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy v jednací síni, v průběhu soudního jednání, lze jen s předchozím souhlasem příslušného předsedy senátu nebo samosoudce. Pokud by způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

 

45. V celém objektu je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy s výjimkou osob, které se prokáží novinářských průkazem nebo zaměstnaneckých průkazem hromadného sdělovacího prostředku s tím, že o použití těchto fotografických a filmovacích přístrojů, jakož i přístrojů pro zvukovou záznamovou techniku v budově okresního soudu, mimo jednací síně, rozhoduje předseda soudu. Každý pracovník soudu, který zjistí porušení těchto zákazů je povinen neprodleně informovat justiční stráž a ta učiní příslušná opatření k sjednání nápravy.

 

46. Cizím osobám vcházejícím do budovy není dovoleno vnášet rozměrná zavazadla a balíky, není jim dovoleno rovněž vstupovat do prostor, které neslouží k běžnému chodu soudu. Vstup se zvířaty do budovy soudu je zakázán, vyjma asistenčních psů při doprovodu postižených osob.

 

47. Vstup osob do budovy soudu s kočárkem (kočárky, golfové hole apod.) či invalidním vozíkem je umožněn pouze po předchozí prohlídce a kontrole osoby detekčním rámem či jiné kontrole. Jinak platí čl. 35.

 

48. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových a omamných látek na pracovišti a v celém objektu budovy soudu je zakázáno.

 

49. Zakazuje se kouřit ve všech prostorách budovy okresního soudu, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření pro zaměstnance (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v účinném znění).