Okresní soud ve Frýdku - Místku

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou evidovány a vyřizovány pověřenými  zaměstnanci soudu.

Všeobecně k vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ")

Žádosti o informace podle InfZ se podávají:

 • ústně, pokud lze takovou informaci poskytnout,
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mailem, elektronickým podáním do datové schránky).

Soud je oprávněným v souvislosti s poskytováním informací podle InfZ oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, rozsáhlosti vyhledávání dat a odesláním informací žadateli.

 • sazebník úhrad za tyto náklady stanoví Ministerstvo spravedlnosti ve zvláštní instrukci (viz Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011, č.j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů),
 • pokud bude poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady, žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, soud žádost odloží (§ 17 odst. 5 InfZ).

Soud při vyřízení žádosti o poskytování informací podle InfZ postupuje v návaznosti s Instrukcí č. 13/2008-SOSV-SP Ministerstva spravedlnosti ze dne 24 července 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

O informaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel soud (počátek běhu lhůty k vyřízení). Forma žádosti je určující pro postup soudu při jejím vyřizování.

Z písemné žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí:

 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu,
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla  a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Postup soudu při vyřízení žádosti:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele o doplnění ve lhůtě 7 dnů; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, soud žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ),
 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění ve lhůtě 7 dnů; nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ),
 • pokud požadovaná informace se nevztahuje k působnosti soudu, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ),
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ),
 • lhůtu pro poskytnutí  informace je možno prodloužit ze závažných důvodů nejvýše  však o deset dní (viz § 14 odst. 7 InfZ),
 • nevyhoví-li žádosti, byť i částečně, vydá o tom ve  lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnuti, které se doručí žadateli do vlastních rukou (§ 15 InfZ); do rozhodnutí o odmítnuti žádosti je možno podat odvolání do 15 dnů, které se podává prostřednictvím soudu k nadřízenému orgánu (Ministerstvu spravedlnosti) - (§  16 InfZ),
 • proti postupu soudu je možno podat stížnost - § 16a  InfZ do 30 dnů ode dne doručení sdělení.

Soud informaci zejména neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost,
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.),
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství,
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení, které je upraveno zvláštními předpisy,
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoliv, zejména elektronické podobě.

 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Sazebník úhrad - Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2024

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2023

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2022

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2021 

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2020

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2019

Souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba pro rok 2018

 

Žádosti o informace v roce 2024

Žádosti o informace v roce 2023

Žádosti o informace v roce 2022

Žádosti o informace v roce 2021

Žádosti o informace v roce 2020

Žádosti o informace v roce 2019

Žádosti o informace v roce 2018

Žádosti o informace v roce 2017

Žádosti o informace v roce 2016

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015