Přejít k obsahu

Okresní soud v Uherském Hradišti

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum a podatelna

Informační centrum  a  podatelnu Okresního soudu najdete v přízemí budovy Svatováclavská 568, dv.č. 028.

 

Dovolujeme si upozornit účastníky řízení, právní zástupce účastníků a také třetí osoby v souvislosti s poskytováním informací o stavu soudních řízení, že pracovnice Informačního centra Okresního soudu v Uherském Hradišti nejsou oprávněny na telefonické dotazy poskytovat informace ze soudních spisů týkající se soudních řízení a osob zúčastněných na soudním řízení, a to i s ohledem na Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účastník řízení, právní zástupce účastníka či případně třetí osoba může dotaz o stavu soudního řízení směřovat přímo ke konkrétní spisové značce v písemné podobě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, (OSŘ), případně mohou požádat o nahlédnutí do soudního spisu v souladu s § 44 OSŘ s tím, že v případě třetích osob pak podle § 44 odst. 2 OSŘ každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody (je třeba toto osvědčit), předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

                                                                   Děkujeme za pochopení.

 Informační centrum vyřizuje:

-        osobní žádosti o informace o stavu řízení

-        vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí

-        nahlížení oprávněných osob do soudních spisů

-        pořizování kopií ze soudních spisů

Úřední hodiny infocentra:

Pondělí 7:00 16:00
Úterý 7:00 15:00
Středa 7:00 16:00
Čtvrtek 7:00 15:00
Pátek 7:00 14:00

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7:00 16:00
Úterý 7:00 15:00
Středa 7:00 16:00
Čtvrtek 7:00 15:00
Pátek 7:00 14:00

Telefon: 572 523 290

Fax: 572 523 291

Nahlížení do spisu:

Ke studiu spisu je nutné se předem objednat na výše uvedených telefonních číslech nebo prostřednictvím e-mailu v dostatečném předstihu, a to nejméně 3 dny předem, aby bylo možno spis k nahlížení připravit.

 

Pořizování kopií soudem je zpoplatněno podle zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

K tomuto účelu je vhodné využít vlastní fotoaparát, pomocí kterého si kopie pořídíte zdarma.

Pracovnice informačního centra neposkytují právní poradenství, s žádostí o právní radu se musíte obrátit na advokáta.

U jednotlivých vedoucích kanceláří již nebude možné žádat informace o stavu řízení, požadovat vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti a ani nahlížení do spisů v nich není možné.

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.