Okresní soud v Táboře

Rozvrh práce pro rok 2022

Rozvrh práce pro rok 2022

Rozvrh práce Okresního soudu v Táboře je evidován pod sp. zn. 20 Spr 1000/2021 a je k nahlédnutí v informačním centru okresního soudu v místnosti č. dveří 8/přízemí hlavní budovy a v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 106/I. poschodí hlavní budovy.

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.

 

Pracovní pohotovost