Přejít k obsahu

Okresní soud v Táboře

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

20 Spr 513/2020

 

Opatření

 

JUDr. Romana Winklera, předsedy Okresního soudu v Táboře, které bylo vydáno dne 25. května 2020 v souladu s ukončením nouzového stavu v České republice a s přihlédnutím k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN.

 1. Administrativní zaměstnanci Okresního soudu v Táboře (dále jen „okresní soud") mají v pracovních dnech stanovenou pružnou pracovní dobu.  Základní pracovní doba pro zaměstnance se 40 hod. pracovní dobou/týden činí:

  Pondělí   8:00 – 14:00 hodin

  Úterý       8:00 – 14:00 hodin

  Středa     8:00 – 15:30 hodin

  Čtvrtek    8:00 – 14:00 hodin

  Pátek      8:00 – 13:00 hodin

   

 2. Doba pro styk s veřejností s účinností od 1. května 2020

  Úřední hodiny (infocentrum):

  Pondělí   8:00 - 11:00  12:00 - 14:00 hodin

  Úterý      8:00 - 11:00  hodin

  Středa    8:00 - 11:00  12:00 - 16:30 hodin

  Čtvrtek   8:00 - 11:00  hodin

  Pátek      8:00 - 11:00  hodin

  Veškerý kontakt soudu s veřejností je realizován prostřednictvím infocentra vyjma oddělení trestního, které sídlí na adrese Tábor, kpt. Jaroše 1851. Doba pro styk s veřejností je na trestním oddělení shodná se základní pracovní dobou s výjimkou polední přestávky od 11:00 do 12:00 hodin. Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem doby pro styk s veřejností. 

   

 3. Do objektů okresního soudu je umožněn vstup pouze osobě, která

  a) používá ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek, šálu nebo jiný prostředek zabraňující šíření kapének)

  b) provede desinfekci rukou z dávkovačů desinfekce umístěných ve vstupních prostorách budov okresního soudu

  c) podrobí se kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37oC.

   

 4. Úkony dle bodu 3) provádí zejména příslušníci justiční stráže, kteří vykonávají službu v objektech okresního soudu.
 5. Neumožní-li příslušníci justiční stráže vstup do objektů okresního soudu některé osobě, oznámí to neprodleně příslušnému soudci, případně vedoucí kanceláře či oprávněné osobě.
 6. Do budov okresního soudu je přísně zakázán vstup všech osob, kterým byla nařízena karanténa.
 7. V případě symptomů infekční (nakažlivé) nemoci jsou osoby povinny se z účasti na soudním jednání omluvit, popř. zároveň požádat o odročení jednání.
 8. Všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora používat po celou dobu pobytu a pohybu v prostorách okresního soudu.
 9. Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních okresního soudu musí být zajištěno, aby mezi místy určenými pro soudce, přísedící, protokolující úřednice, zapisovatelky a další soudní osoby na straně jedné a místy určenými pro účastníky, zástupce účastníků, státní zástupce, obhájce a další osoby přítomné u okresního soudu na straně druhé byl rozestup nejméně dva metry.
 10. Mezi místy pro jednotlivé osoby z veřejnosti je třeba stanovit rozestup nejméně dva metry, je-li to možné. V zájmu splnění této povinnosti nebude umožněna přítomnost v jednací síni osobám, které se hodlají zúčastnit jednání, hlavního líčení nebo jiného úkonu, aniž by byly k němu předvolány; to neplatí u osob, jejichž účast je při jednání, hlavního líčení nebo jiného úkonu podle zákona třeba, a u osob, které podle zákona nelze z projednávání a rozhodování věci vyloučit.
 11. Všechny soudní osoby musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku nebo ochranný štít.
 12. Všechny osoby z veřejnosti musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek ochrany dýchacích cest, jinak budou z jednací síně vykázány.
 13. Při osobním kontaktu je nutné dodržovat dostatečné rozestupy (nejméně 2 metry).
 14. O dodržování opatření podle bodů 8 – 12 dbá předseda senátu nebo samosoudce, který provádí úkon.
 15. Po dobu postupného obnovování činností, jež byly ovlivněny vyhlášením  nouzového stavu v České republice, se účastníci řízení a veřejnost žádají, aby upřednostňovali elektronickou a telefonní formu komunikace s okresním soudem a bezhotovostní platební styk.
 16. Nahlížení do spisů v infocentru a na trestním oddělení okresního soudu bude umožněno pouze po předchozím objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje na 60 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně infocentra, vedoucí trestní kanceláře či její zástupkyně oprávněna nahlížení do spisů ukončit.
 17. Zrušuje se opatření předsedy Okresního soudu v Táboře ze dne 27. 4. 2020 sp. zn. 20 Spr 427/2020.
 18. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 25. května 2020.

   

 

Okresní soud v Táboře

nám. Mikoláše z Husi 43

390 17 Tábor

 

tel.:      +420 381 205 111

fax:      +420 381 205 199

datová schránka : y97abtk

e-mail : podatelna@osoud.tab.justice.cz

 

 

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Okresního soudu v Táboře