Okresní soud v Přerově

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudů v trestních věcech se řídí zákonem  (nebo příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., v platném znění – trestní řád). V trestních věcech mladistvých se užije také ust. § 72 zák. č. 218/2003 Sb., v platném znění  a ve věcech dětí mladších patnácti let, pokud spáchaly čin jinak trestný, se postupuje dle zák. č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád). 

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudů, event. proti rozhodnutí soudního exekutora vydaným
v občanskoprávním řízení, v občanskoprávních a obchodních věcech, v řízení o výkon rozhodnutí 
a v exekučním řízení se řídí ustanovením zákona č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a zákonem č. 120/2001 Sb., v platném znění (exekuční řád).

Opravné prostředky ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se řídí zákonem č. 106/1999 Sb.:

  • proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze poslat odvolání (§ 16 zákona 
    č. 106/1999 Sb.)
  • stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.)