Okresní soud v Přerově

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

 
Ústně, t.j. i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují se. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§13 zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Žádost o poskytnutí informace podaná písemně se vyřídí do l5ti dnů od jejího přijetí (nebo
od upřesnění žádosti).

 

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele – ve lhůtě

7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne
o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 b) zák. č. 106/1999 Sb.).
 

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.


V případě, že soud žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví,  vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě l5ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat i tehdy, jestliže soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti  informace nepodal nebo nevydal rozhodnutí. Patnáctidenní lhůta běží od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O podaném  odvolání rozhoduje nadřízený orgán.
  
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může soud nejpozději do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 
V souladu se zákonem číslo l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím soud neposkytne zejména informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu, dále informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost,
 k níž žadatel nemá oprávněný přístup, a dále informace označené za obchodní tajemství.
 
Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoliv, zejména elektronické podobě.

 

 

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je stanoven instrukcí Ministerstva spravedlností ČR ze dne 14.7.2011 č.j. 286/2011-OT-OSV, kterou naleznete ke stažení zde.

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2024

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2023

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2022

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2021

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2020

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2019

 

Souhrnná zpráva o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba, v roce 2018

 

 

Žádosti o informace v roce 2024

 

Žádosti o informace v roce 2023

 

Žádosti o informace v roce 2022

 

Žádosti o informace v roce 2021

 

Žádosti o informace v roce 2020

 

Žádosti o informace v roce 2019

 

Žádosti o informace v roce 2018

 

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2023

 

Výroční zpráva za rok 2022

 

Výroční zpráva za rok 2021

 

Výroční zpráva za rok 2020

 

Výroční zpráva za rok 2019

 

Výroční zpráva za rok 2018

 

Výroční zpráva za rok 2017

 

Výroční zpráva za rok 2016