Okresní soud v Přerově

Informační kancelář Okresního soudu v Přerově

Dnem 5. 1. 2009 je u Okresního soudu v Přerově zřízena Informační kancelář, která pro veřejnost zajišťuje poskytování osobních i telefonických informací, mimo poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Informační kancelář sídlí v přízemí budovy soudu
ve dveřích č. 4.

 

Informační kancelář zajišťuje:

 

- po sdělení spisové značky podání informace o průběhu řízení v této věci účastníkům řízení. Tyto informace jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti  na http://infosoud.justice.cz/.

 

vyznačení právní moci na předložené soudní rozhodnutí. Na požádání zajistí vyznačení vykonatelnosti rozhodnutí u příslušné vyšší soudní úřednice.

 

poskytnutí údajů ze seznamu znalců a tlumočníků je zpoplatněno částkou 100 Kč dle přílohy  zákona o soudních poplatcích. Seznam znalců a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě na www.justice.cz pod odkazem Evidence znalců, tlumočníků a ústavů.

 

nahlížení do spisů oprávněným osobám podle zvláštního právního předpisu. Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozího objednání, a to buď osobně na informační kanceláři nebo telefonicky minimálně den předem na tel. čísle 581 279 110 nebo 581 279 260.

 

vyhotovování kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku je zpoplatněno částkou 20 Kč dle přílohy zákona o soudních poplatcích. Bezplatně si můžete vyhotovit výpisy nebo fotodokumentaci, vyjma listin, které obsahují listovní, bankovní, obchodní aj. tajemství.

 

vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu za každou i započatou stránku je zpoplatněno částkou 70Kč dle přílohy zákona o soudních poplatcích

       

- vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů je zpoplatněno částkou 150 Kč dle přílohy zákona o soudních poplatcích

 

poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič je zpoplatněno částkou 50 Kč dle přílohy zákona o soudních poplatcích